Dariaus ir Girėno medalis

Ruošiantis minėti S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio 60-tąsiais metines, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993.01.30 d. nutarimu Nr. 44 patvirtinta S. Dariaus ir S. Girėno metų ir Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimo renginių organizavimo vyriausybinė komisija pritarė, kad būtų inicijuotas Dariaus ir Girėno medalio įsteigimas ir juo apdovanojami asmenys už didelius nuopelnus Lietuvos aviacijai.

Kuriant medalio projektą, skulptorių Petrą Garšką konsultavo aviatoriai Viktoras Ašmenskas ir Vytautas Peseckas. Lietuvos aeroklubas dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Dariaus ir Girėno medalio įsteigimo ir Lietuvos ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymo pakeitimo ir papildymo“.

Medalis įsteigtas 1993 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-196 „Dėl Dariaus ir Girėno medalio įsteigimo bei Lietuvos Respublikos ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymo pakeitimo ir papildymo“.

Dariaus ir Girėno medalis[1]Lietuvos valstybės apdovanojimas, skiriamas pagerbti asmenims, ypač nusipelniusiems Lietuvos aviacijai. Dariaus ir Girėno medaliu apdovanojami Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių piliečiai, taip pat asmenys be pilietybės. Dariaus ir Girėno medaliu paprastai apdovanojama Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 1933 m. skrydžio per Atlantą metinių proga.

Dariaus ir Girėno medalis yra bronzinis, apskritas. Priekinės medalio pusės krašte yra 1,5 mm pločio ir 0,5 mm aukščio briauna. Medalyje yra reljefinis Stepono Dariaus ir Stasio Girėno galvų atvaizdas ir aplink įrašas „Darius ir Girėnas“. Kitos medalio pusės krašte yra tokia pat kaip ir priekinėje pusėje briauna. Per centrą, Dariaus ir Girėno maršrutus žyminčių kontinentų silueto fone, įrašas „1933 07 15-17 Už nuopelnus Lietuvos aviacijai“. Medalio kaspinas žydras su dviem žaliomis juostelėmis. Medalio pakaitas yra medalio kaspino spalvų juostelė.

Dariaus ir Girėno medaliu apdovanojama šio medalio komisijos teikimu. Komisiją sudaro ordinų kancleris, susisiekimo ministras, krašto apsaugos ministras ir 2 nariai, kuriuos paskiria ordinų kancleris. Netekti Dariaus ir Girėno medalio galima tik teismo sprendimu.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1993 m. liepos 14 d. dekretu Nr. 100 Dariaus ir Girėno medaliu apdovanoti pirmieji 24 asmenys. Iki 2002 metų imtinai Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanoti 106 asmenys.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1993 m. liepos 14 d. dekretu Nr. 100 Dariaus ir Girėno medaliu apdovanoti pirmieji 24 asmenys. Iki 2002 metų imtinai Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanoti 106 asmenys.

2001 m. pabaigoje Lietuvos aviatorius pasiekė nemaloni žinia, kad Prezidentas Valdas Adamkus pateikė Seimui Valstybės apdovanojimų įstatymo projektą, kuriame siūloma atsisakyti Lietuvos nepriklausomybės, Sausio 13-tosios atminimo, DARIAUS ir GIRĖNO medalių, nes atkurtai Lietuvai nusipelnę asmenys juos jau yra gavę.

Lietuvos aviatoriai su tokiu siūlymu sutikti negalėjo ir 2001.12.22 d. inicijavo kreipimąsi į J. E. Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų ir į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką dėl Dariaus ir Girėno medalio išsaugojimo ateities kartoms.

Nauju Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymu[2] Dariaus ir Girėno medalis išsaugotas, tačiau juo apdovanojimas pavestas Lietuvos krašto apsaugos ir Lietuvos susisiekimo ministrams.

Apdovanotam Dariaus ir Girėno medaliu asmeniui įteikiamas medalis, jo pakaitas ir krašto apsaugos ar susisiekimo ministro pasirašytas ir antspaudu patvirtintas medalio liudijimas.

Respublikos krašto apsaugos ministro ir susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-1346/3-672 patvirtintas Dariaus ir Girėno medalio Statutas.

LR krašto apsaugos ministro ir LR susisiekimo ministro 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1487/3-502 „Dėl teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu tvarkos aprašas.

Teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu tvarkos aprašas

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato bendruosius reikalavimus asmenims, teikiamiems apdovanoti, teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu (toliau – medalis) užpildymą ir pateikimą, sprendimo dėl apdovanojimo priėmimą.
 3. Medaliu apdovanojami Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių piliečiai, taip pat asmenys be pilietybės.
 4. Teikiami apdovanoti asmenys.
 5. Asmenų, ypač nusipelniusių Lietuvos karo aviacijai, kandidatūros apdovanoti teikiamos krašto apsaugos ministrui, asmenų, ypač nusipelniusių Lietuvos civilinei aviacijai, kandidatūros apdovanoti teikiamos susisiekimo ministrui.
 6. Apdovanoti medaliu neteikiami :

4.1. asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus ;

4.2. galiojančių drausminių ar tarnybinių nuobaudų turintys krašto apsaugos sistemos kariai, krašto apsaugos sistemos, Susisiekimo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, taip pat civilinės aviacijos įmonių darbuotojai.

 1. Teikimų apdovanoti už nuopelnus Lietuvos civilinei aviacijai pristatymas
 2. Teikti apdovanoti asmenis, nusipelniusius Lietuvos civilinei aviacijai, gali Civilinės aviacijos administracijos direktorius arba Lietuvos aeroklubo prezidentas. Jiems siūlyti apdovanoti asmenis gali civilinės aviacijos įmonės, mokslo ir mokymo įstaigos, asociacijos ir fiziniai asmenys.
 3. Jei teikiamas apdovanoti asmuo tarnauja (dirba) Krašto apsaugos ministerijos reguliuojamos srities institucijoje, įmonėje ar yra šios srities asociacijos narys, teikimas, prieš pateikiant jį susisiekimo ministrui, turi būti suderintas su krašto apsaugos ministru.
 4. Asmenų, nusipelniusių Lietuvos civilinei aviacijai, kandiatūrų apdovanoti medaliu teikimai adresuojami susisiekimo minsitrui ir pateikiami Susisiekimo ministerijos Personalo skyriui.
 5. Teikimai pristatomi ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki apdovanojimo dienos. Teikimuose turi būti pateikta informacija apie kandidatą : biografija, nuopelnų Lietuvos civilinei aviacijai aprašymas, duomenys apie ankstesnius apdovanojimus, nurodymas, kokiam apdovanojimui asmuo pristatomas, taip pat pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Už duomenų apie asmenis, teikiamus apdovanoti medaliu, tikrumą atsako juos teikiantys asmenys.
 6. Teikimus apdovanoti medaliu svarsto susisiekimo ministro įsakymu sudaryta 5 narių komisija. Jos išvados pateikiamos susisiekimo ministrui, kuris priima sprendimą dėl apdovanojimo medaliu.
 7. Komisijos posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami balsų dauguma, o jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
 8. Apdovanotųjų medaliu apskaitą tvarko Susisiekimo ministerijos Personalo skyrius.
 9. Medalį įteikia susisiekimo ministras arba jo įgaliotas asmuo.
 10. Baigiamosios nuostatos
 11. Šio tvarkos aprašo papildymo ir pakeitimo iniciatyvos teisę turi krašto apsaugos ministras ir susisiekimo minsitras.
 12. Šis tvarkos aprašas papildomas ir keičiamas krašto apsaugos ministro ir susisiekimo minsitro bendru įsakymu.

 

 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimai

 Lietuvos aeroklubas naudojasi teise teikti siūlymus dėl aviacijos sporto organizacijų, sporto organizatorių, sportininkų, trenerių, aviacijos specialistų apdovanojimo Kūno kultūros ir sporto departamento apdovanojimais už didelį indėlį plėtojant aviacijos sportą Lietuvoje.

Teikimai apdovanoti sporto organizacijas ar asmenis siunčiami pažymint organizacijų veiklos ar asmenų jubiliejines datas arba už konkrečius aukštus pasiekimus Europos ir pasaulio čempionatuose.

Rašte dėl apdovanojimo išsamiai aprašoma kandidato organizacinė-sportinė veikla, indėlis plėtojant konkrečią aviacijos sporto šaką, asmeniniai nuopelnai ir sportiniai rezultatai.

Atsižvelgdamas į teikiamo kandidato nuopelnus, Kūno kultūros ir sporto departamentas taiko šias apdovanojimų kategorijas[3]:

 1. Specialus apdovanojimas – Lietuvos nusipelniusio trenerio ženklas.
 2. Vienetiniai proginiai apdovanojimai – sveikinimo adresas, plaketė, dekoratyvinė lėkštė, vaza, skulptūra, meno kūrinys ir kt., teikiami sporto ir kitoms organizacijoms metinių proga. Siūlymus teikia KKSD skyriai.
 3. Žyminiai ženklai– padėkos raštas, atminimo medalis, padėkos medalis, KKSD reprezentacinis prizas ir kt., teikiami kūno kultūros ir sporto specialistams, tarptautinių sporto organizacijų atstovams ir kt. asmenims. Siūlymus teikia šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, šalies savivaldybių sporto padaliniai, KKSD skyriai.
 4. Medalis “Už sporto pergales – teikiamas sportininkams, treneriams, mokslo, medicinos darbuotojams, vadybininkams, prisidėjusiems rengiant aukšto meistriškumo sportininkus. Apdovanojimai teikiami iškovojus aukštas vietas pasaulio, Europos čempionatuose. Siūlymus teikia šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, tarpininkauja KKSD Sporto strategijos ir Kūno kultūros strategijos (neįgaliųjų sportas) skyriai.
 5. Aukso, sidabro, bronzos medalis “Už nuopelnus Lietuvos sportui” –  teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams ir kitiems Lietuvos ir užsienio asmenims asmeninių jubiliejų progomis už  kūno kultūros ir atskirų sporto šakų  plėtrą Lietuvoje. Siūlymus teikia šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, šalies savivaldybių sporto padaliniai, centrinės nevyriausybinės sporto organizacijos, tarpininkauja KKSD Sporto strategijos ir Kūno kultūros strategijos skyriai. Sprendimą priima KKSD vadovybė.
 6. Sporto garbės kryžius teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams ir kitiems Lietuvos ir užsienio asmenims asmeninių jubiliejų progomis už žymų indėlį plėtojant kūno kultūrą ir sportą Lietuvoje. Siūlymus teikia šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, šalies savivaldybių sporto padaliniai, centrinės nevyriausybinės sporto organizacijos, tarpininkauja KKSD Sporto strategijos ir Kūno kultūros strategijos skyriai. Sprendimą priima KKSD vadovybė.
 7. Sporto garbės komandoro ženklas – teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams ir kitiems Lietuvos ir užsienio asmenims, valstybės vadovams asmeninių jubiliejų progomis ir už labai didelį indėlį plėtojant kūno kultūrą ir sportą Lietuvoje. Siūlymus teikia šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, šalies savivaldybių sporto padaliniai, centrinės nevyriausybinės sporto organizacijos, tarpininkauja KKSD Sporto strategijos ir Kūno kultūros strategijos skyriai. Sprendimą priima KKSD vadovybė.
 8. Antro laipsnio ordinas “Už nuopelnus Lietuvos sportui” teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams, kitiems Lietuvos ir užsienio šalių asmenims, valstybės vadovams už ypatingai didelį indėlį plėtojant kūno kultūrą ir sportą Lietuvoje. Siūlymus teikia šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, šalies savivaldybių sporto padaliniai, centrinės nevyriausybinės sporto organizacijos. Sprendimą priima KKSD generalinis direktorius.
 9. Pirmo laipsnio ordinas su grandine “Už nuopelnus Lietuvos sportui” teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams, kitiems Lietuvos ir užsienio šalių asmenims, valstybės vadovams už ypatingus nuopelnus kuriant ir plėtojant Lietuvos sporto sistemą. Sprendimą priima KKSD generalinis direktorius.

Raštas dėl apdovanojimo su išsamiu kandidato veiklos ir nuopelnų aprašymu teikiamas KKSD generalinio direktoriaus vardu prieš 5 dienas iki jubiliejaus ar kitos progos. Apdovanojimą iškilmingoje aplinkoje įteikia  KKSD generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) apdovanojimai

 1992 m. Lietuvos aeroklubas atkūrė savo narystę Tarptautinėje aeronautikos federacijoje (FAI). Prasidėjo tiesioginiai kontaktai sporto plėtros ir integracijos į pasaulio aviacijos sporto sistemą klausimais. Imta rūpintis dėl LAK juridinių ir fizinių narių skatinimo FAI apdovanojimais už nuopelnus aviacijos sportui.

Pagal FAI apdovanojimų tvarką Lietuvos aeroklubas gali kartą metuose teikti siūlymą apdovanoti sporto organizaciją FAI bendraisiais apdovanojimais arba specialiaisiais apdovanojimais už atskirų aviacijos sporto šakų nuopelnus.

Pagal nusistovėjusią tvarką Lietuvos aeroklubas kasmet teikia kandidatūras apdovanoti bendraisiais apdovanojimais: „Grupiniu garbės diplomu“ (FAI „Diplôme d’Honneur de Groupe“ ir fizinį asmenį Polio Tisandjė diplomu (FAI Diplôme Paul Tissandier).

FAI Grupiniu garbės diplomu apdovanojama organizacija, aktyviai prisidėjusi prie aviacijos arba astronautikos plėtros.

FAI Polio Tisandjė diplomu apdovanojamas asmuo, nusipelnęs aviacijos ir ypač sportinės aviacijos plėtrai.

Už nuopelnus aviacijos sporte Lietuvos aviatoriams buvo įteiktas FAI Air Sport Medal (padėkos medalis „En témoignage de gratitude“): Viktorui Ašmenskui (1995, Nr. 107), Zenonui Brazauskui (1997, Nr. 142), Algimantui Ženteliui (2004, Nr. 269).

 Lietuvos aeroklubo apdovanojimai

Sportininkų, trenerių, specialistų, sporto vadovų ir rėmėjų apdovanojimas už aukštus sportinės bei organizacinės veiklos rezultatus yra svarus jų nuopelnų pripažinimas, skatinantis aktyviai dalyvauti aviacijos sporte.

Aviacijos sporte taikomi kelių lygių apdovanojimai.

Aviacijos sporto klubai ir federacijos skatina ir apdovanoja klubų ar federacijų fizinius bei juridinius narius už ženklų indėlį plėtojant aviacijos sportą, už aukštus sporto rezultatus respublikos ir tarptautinėse varžybose.

Lietuvos aeroklubo sportininkai, treneriai, aviacijos sporto organizatoriai, juridiniai LAK nariai ir aviacijos sporto rėmėjai už nuopelnus plėtojant aviacijos sportą Lietuvoje apdovanojami:

 • Sveikinimo adresu, padėkos raštu, padėka, vardiniu prof. Zigmo Žemaičio diplomu;
 • Lietuvos aeroklubo aukso medaliu už nuopelnus aviacijos sportui;
 • Lietuvos rekordininko medaliu ir ženkliuku už pasiektus sporto rekordus;
 • Lietuvos aeroklubo aukso, sidabro ir bronzos medaliu už pirmą-antrą-trečią vietas, užimtas Lietuvos čempionatų finaluose;
 • Lietuvos aeroklubo Garbės ženklu: Trečiojo, Antrojo ir Pirmojo laipsnio.Siūlymus apdovanoti LAK apdovanojimais teikia federacijos, klubai, aviacijos sporto kitos organizacijos.LAK teikia juridinių ir fizinių asmenų kandidatūras apdovanoti Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) apdovanojimo diplomais ir ženklais.  Lietuvos aeroklubo tarybos posėdžio, įvykusio 2008 m. spalio 14d., Vilniuje, protokolas Nr. 6Posėdžio pirmininkas:                             S. Murza, LAK prezidentas Apsvarsčiusi anksčiau išdalintus LAK sportininkų, trenerių, sporto organizatorių ir kitų asmenų apdovanojimo nuostatus, LAK taryba n u t a r ė:                      Balsuojant: už – 9, prieš – nėra, susilaikė – nėra.3 priedas2008.10.14 d., protokolas Nr. 6LIETUVOS AEROKLUBO SPORTININKŲ, TRENERIŲ, SPORTO ORGANIZATORIŲ BEI KITŲ ASMENŲ APDOVANOJIMO NUOSTATAITikslas – pagerbti ir paskatinti sportininkus, trenerius, aviacijos sporto organizatorius, rėmėjus už nuopelnus plėtojant aviacijos sportą Lietuvoje

Apdovanojimų kategorijos:

Patvirtinta: LAK tarybos posėdyje

LAK sportininkų, trenerių, sporto organizatorių ir kitų asmenų apdovanojimo nuostatus (3 priedas) t v i r t i n t i.

4. SVARSTYTA: Dėl LAK sportininkų, trenerių, sporto organizatorių ir kitų asmenų apdovanojimo nuostatų.

Posėdžio sekretorius:                               A. Karpavičius, LAK gen. sekretorius

 

IŠRAŠAS

 • Labiausiai nusipelniusius aviacijos sportui LAK nustatyta tvarka pristato apdovanoti Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais.
 • Lietuvos aeroklubas tarpininkauja dėl LAK juridinių ir fizinių narių apdovanojimo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ženklais, taikomais pagerbti ir paskatinti sportininkus, trenerius, kūno kultūros ir sporto specialistus dėl kūno kultūros ir sporto plėtros Lietuvoje.
 • Lietuvos aeroklubo konferencija ypač nusipelniusiems aviacijos sporto veikėjams gali suteikti LAK Garbės prezidento, LAK Garbės nario vardą.
 • Vienetiniai proginiai apdovanojimai – sveikinimo adresas, lėkštė, vaza, skulptūra ir kt. teikiami sporto organizacijoms sportinės veiklos metinių proga;
 • Žyminiai ženklai – padėkos raštas, padėka už ilgametę vaisingą veiklą propaguojant ir vystant Lietuvos sportinę aviaciją.
 • Vardiniu prof. Zigmo Žemaičio diplomu apdovanojami asmenys ir organizacijos už sumanų aviacinio sporto veiklos organizavimą ir vadovavimą jai. Diplomai įteikiami Lietuvos aeroklubo konferencijų metu.
 • Medaliu už nuopelnus aviacijos sportui apdovanojami sportininkai, treneriai, vadybininkai, sporto administratoriai už asmeninį indėlį propaguojant ir vystant Lietuvos sportinę aviaciją.
 • Lietuvos aeroklubo Garbės ženklu, įsteigtu LAK tarybos sprendimu, apdovanojami nusipelnę aviacijos sporto veikėjai. Įsakymą dėl apdovanojimo Garbės ženklu priima LAK prezidentas.
 • Garbės ženklas turi tris laipsnius: Trečiojo, Antrojo, Pirmojo.
 • LAK garbės ženklu apdovanojami Lietuvos Respublikos piliečiai, užsienio valstybių piliečiai, ženkliai prisidėję prie Lietuvos sportinės aviacijos plėtros ir populiarinimo.
 • Garbės ženklo aprašymas:

Kiekvieno laipsnio LAK Garbės ženklas turi savo beretę kasdieniam nešiojimui.

 • LAK Garbės ženklu apdovanoja LAK prezidentas Lietuvos aeroklubo vardu. Apdovanojimas vykdomas iškilmingoje aplinkoje kartu įteikiant ir tam tikros formos diplomą.
 • Ženklas nešiojamas segant po valstybinių apdovanojimų.
 • Kandidatus apdovanojimui LAK Garbės ženklu LAK prezidentui teikia federacijų tarybos, gavusios atitinkamus klubų vadovų teikimus. LAK prezidentas ir federacijų tarybos turi teisę priimti sprendimą apdovanoti asmenį Garbės ženklu ir be žemesnės instancijos teikimo. Teikiamas apdovanojimui asmuo prieš tai turi būti pagerbtas aukščiausiu federacijos apdovanojimu.
 • Apdovanojimas Garbės ženklu vykdomas nuosekliai – Trečiojo, Antrojo, Pirmojo laipsnio.

Apdovanojimas aukštesnio laipsnio ženklu praleidžiant žemesnįjį galimas galimas tik išskirtiniais atvejais už ypatingus nuopelnus aviacijos sportui. Vienos vertės ženklu apdovanojama vieną kartą. Apdovanojimas LAK Garbės ženklu negali būti vykdomas dažniau nei kas treji metai.

 • Baigęs kadenciją LAK prezidentas apdovanojamas pirmojo laipsnio LAK Garbės ženklu.
 • Garbės ženklai yra numeruoti ir apskaitomi specialioje LAK knygoje.
 • Kriterijai apdovanojimui Garbės ženklu:
 • asmeniniai sportiniai pasiekimai, jų stabilumas,
 • veikla LAK ir federacijose, jos trukmė ir vaisingumas,
 • nuopelnai aviacijos ir aviacijos sporto propagandai,
 • aviacinių konstrukcijų sukūrimas ir jų įgyvendinimas praktikoje,
 • aviacijos sporto organizavimas,
 • aviacijos istorijos puoselėjimas.Posėdžio sekretorius: LAK gen. sekretorius A. Karpavičius (parašas) Patvirtinta LAK tarybos sprendimu Lietuvos aeroklubo atminimo medalio STATUTAS1.1. Medalis apvalios formos, 53 mm skersmens, 4 mm storio, gaminamas iš metalo, auksuotas.Apatinėje priekinės pusės dalyje yra puslankiu 4 mm aukščio spausdintomis raidėmis užrašas „LIETUVOS RESPUBLIKA“.Žemiau užrašų yra speciali matinė sudėtingos formos 42 mm ilgio, 13 mm aukščio vieta apdovanotojo pavardei ir metams išgraviruoti.1.5. Medalis patalpinamas į specialų aplanką, iš vidaus padengtą tamsios formos medžiaga ir turintį dešinėje pusėje įdubimą medaliui.1.6. Atminimo medaliai turi savo numerius, pradedant nuo 101 (turint omenyje, kad anksčiau medaliai numerių neturėjo, o apdovanotųjų skaičių nustatyti neįmanoma).2. Kriterijai apdovanoti atminimo medaliu2.1.1. Aviacijos sporto šakų meistrai, reguliariai demonstruojantys aukštus sportinius rezultatus.2.1.3. Sporto organizatoriai už rezultatyvią ir aktyvią veiklą.2.1.5. Kiti asmenys už ypatingus nuopelnus aviacijos sportui. 3.1. Asmenis apdovanojimui LAK atminimo medaliu teikia LAK nariai – aviacijos sporto šakų federacijų vadovai raštu, trumpai įvardindami teikiamo apdovanojimui asmens nuopelnus.3.3. Apdovanojimai asmenims įteikiami iškilmingoje aplinkoje – LAK konferencijoje, aviacijos sporto šakų federacijų konferencijose, aviacinių varžybų ar kitų renginių atidarymo ar uždarymo ceremonijoje, specialiai tam organizuotose ceremonijose ir pan.4. Kokių nors specialių teisių ar privilegijų asmenys, apdovanoti LAK atminimo medaliu, neturi.

 

 • 3.2. Sprendimą apdovanoti asmenis LAK atminimo medaliu priima LAK prezidentas, esant reikalui pasitaręs su LAK taryba.
 • 3. Apdovanojimo LAK atminimo medaliu tvarka
 • 2.1.6. Kitų šalių aviacijos sporto klubų vadovai.
 • 2.1.4. Aviacijos sporto rėmėjai už žymų indėlį ruošiant sportininkus ir pravedant aviacinius renginius.
 • 2.1.2. Sporto treneriai, pažymint jų indėlį į aukšto meistriškumo sportininkų parengimą.
 • 2.1. Apdovanojimui LAK atminimo medaliu pristatomi asmenys, turintys išskirtinius nuopelnus aviacijos sporte ar jo organizavime:
 • Kairėje aplanko pusėje įdedamas apdovanojimą patvirtinantis raštas su LAK prezidento parašu, LAK antspaudu ir medalio numeriu.
 • 1.4. Abi medalio puses iš krašto juosia 1 mm pločio kantelis.
 • 1.3. Nugarinėje medalio pusėje viršuje yra puslankiu 44 mm aukščio spausdintomis raidėmis užrašas „LIETUVOS AEROKLUBAS“, o centre – 3 mm aukščio spausdintomis raidėmis užrašas „UŽ NUOPELNUS AVIACIJOS SPORTUI“.
 • 1.2. Priekinėje medalio pusėj Lietuvos Respublikos valstybinės sienos kontūre pavaizduotas Lietuvos aeroklubo ženklas. Valstybinės sienos kontūro matmenys: Šiaurė-Pietūs − 27 mm, Rytai-Vakarai − 35 mm. LAK ženklo plotis − 45 mm, aukštis − 26 mm, ženklas išsikiša už valstybės sienos kontūro į Rytus 5 mm, į Vakarus − 5 mm, o jo viršus − 6 mm.
 • 1. Medalio aprašymas
 • „Už nuopelnus aviacijos sportui“
 • 2002.01.10 d. prot. Nr. 9 
 • Posėdžio pirmininkas: LAK prezidentas S. Murza (parašas)

[1] Naudota medžiaga iš straipsnio iš Vikipedijos, 2011.

[2] Žin., 2002, Nr. 68-2762.

[3] www.kksd.lt/, žiūrėta 2011 m. gegužės 18 d.

Garbės prezidentai

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Vardo suteikimo data

(LAK konferencijos data)

1. SMETONA Antanas Lietuvos Respublikos Prezidentas 1928.04.24 d. Visuotinis LAK narių susirinkimas išrinko LAK Garbės Pirmininku
2. LANDSBERGIS Vytautas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas 1991 m. rugsėjo 29 d.

LAK konferencija išrinko LAK Garbės Pirmininku

LAK garbės nariai

Eil. Nr. PAVARDĖ ir vardas Pareigos Vardo suteikimo data

(LAK konferencijos data)

1. WRIGHT‘as Orvilis Pirmo pasaulyje lėktuvo kūrėjas 1928.03.24 d.
2. LANDSBERGIS-Žemkalnis Vytautas Inž. architektas, D/G paminklo Soldine 1934.03.25 d.
3. ŽEMAITIS Zigmas Profesorius, LAK pirmininkas 1938.03.28 d.
4. KALVAITIS Antanas Lietuvos konsulas JAV
5. DARIUS Steponas Atlanto nugalėtojas
6. GIRĖNAS Stasys Atlanto nugalėtojas
7. PUNDZEVIČIUS Stasys Divizijos generolas, Karo aviacijos viršininkas 1934.03.25 d.
8. BALUTIS Bronius Kazys Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ministeris Londone 1934.03.25 d.
9. ŽADEIKIS Povilas Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ministeris Vašingtone 1934.03.25 d.
10. KALVAITIS Antanas Lietuvos konsulas JAV 1934.03.25 d.
11. VAITKUS Feliksas „Lituanikos II“ pilotas 1935.09.19 d.
12. GUSTAITIS Antanas Brigados generolas, inžinierius
13. BATTEN Jean N. Zelandijos lakūnė
14. INDRIŠIŪNAS Juozas Finansų ministras, tautininkų gen. sekretorius 1939.03.26 d.
15. KARVELIS Balys Sklandytuvų konstruktorius 1990.04.07 d.
16. PESECKAS Vytautas Aviacijos veikėjas Amerikoje 1990.04.07 d.
17. JASIŪNAS Edmundas Amerikos lietuvių aviacijos veikėjas, istorikas 1990.04.07 d.
18. POŽERSKIS Pranas Sklandytojas iš Anglijos 1990.04.07 d.
19. STANAITIS Simas Aviacijos veteranas, vienas pirmųjų Lietuvos lakūnų 1990.04.07 d.
20. KARPAVIČIUS Antanas LASF prezidentas, LAK gen. sekretorius 1990.12.16 d.
21. AŠMENSKAS Viktoras LAK gen. sekretorius, aviacijos veteranas 1991.09.29 d.
22. BRUNDZIENĖ Janina Parašiutų sporto rekordininkė, čempionė, trenerė 1996.02.24 d.
23. HORODNIČIŪTĖ Ona-Marija Parašiutų sporto federacijos prezidentė, sporto veteranė 1996.02.24 d.
24. ARBAČIAUSKAS Antanas Sklandytojas, žurnalo „Lietuvos sparnai“ redaktorius 1996.02.24 d.
25. SPEIČYS Anatolijus Pirmasis LASF prezidentas 1997.03.01 d.
26. MIKUTIS Antanas Lietuvos aviacijos veteranų pirmininkas 1997.03.01 d.
27. ČEPULIS Jonas Aviacijos muziejaus kūrimo pradininkas 1997.03.01 d.

 

28. JONUŠAS Aleksandras Kauno ASK viršininkas, Prienų ESAG direktorius 1997.03.01 d.
29. KAVALIAUSKAS Jonas Lakūnas-instruktorius 1997.03.01 d.
30. JUKNIUS Jonas Lakūnas, perskridęs Atlantą 1997.03.01 d.
31. STANAITIS Jurgis LAK prezidentas 2002.12.07 d.
32. BALČIŪNAS Jonas Aviacijos istorikas 2002.12.07 d.
33. INTA Klemas LAK prezidentas 2003.12.13 d.
34. KENSGAILA Vladas „Lituanica“ replikos autorius 2003.12.13 d.
35. UNIKAUSKAS Antanas LAK prezidentas, LAK gen. sekretorius 2004.12.11 d.
36. KRYŽANAUSKAITĖ Elena Algimanta Sklandytoja, aviacijos veteranė 2004.12.11 d.
37. BIRŽIŠKIS Jonas LR susisiekimo ministras 2006.01.21 d.
38. KARMONAS Viktoras Aviamodeliavimo instruktorius ir treneris 2006.01.21 d.
39. BOBELIS Kazys LR Seimo narys, Nidos sklandymo mokyklos auklėtinis 2006.01.21 d.
40. BRAZAUSKAS Zenonas Vilniaus AK viršininkas, nusipelnęs treneris 2009.01.24 d.
41. LUKŠYS Saulius Aviamodelių sporto federacijos prezidentas 2009.01.24 d.
42. MURZA Stasys LAK prezidentas 2009.01.24 d.
43. VENSKUS Gediminas Biržų AK viršininkas 2009.01.24 d.
44. ZARONSKIS Bronius Panevėžio AK viršininkas 2009.01.24 d.

 

45. SKURDENIS Algimantas Klaipėdos sklandymo klubo viršininkas 2012.01.28 konf.
46. KAIRYS Jurgis Akrobatas, sporto meistas 2012.01.28 konf.
47. DRUPAS Vladas Akrobatinio skraidymo sporto meistras 2013 konf

LAK garbės ženklu apdovanotų asmenų sąrašas

I laipsnio

Ženklo Nr. Data Pavardė, vardas Įsakymo Nr.
001 2009.01.19 Anatolijus Speičys 131-2009K
002 2009.01.19 Donatas Kostiukevičius
003 2009.01.19 Antanas Karpavičius
004 2009.01.19 Jurgis Stanaitis
005 2009.01.28 Viktoras Ašmenskas
006 2009.01.24 Stasys Murza LAK konfer. prot. Nr.1, p.10
007 2009 J. E. Valdas Adamkus 136-2009K
008 2009 Vytautas Landsbergis 137-2009K
009 2009 Jurgis Kairys 138-2009K
010 2009.01.19 Aviacijos muziejus (ekspozicijai) .131-2009K
 12  2012 DRUPAS Vladas  234-2012 K
14 2013 Aleksejus JELISEJAVAS 241
13 2013-02-27 Rimutis PAUŽUOLIS 005-K
15 2013-03-15 Jonas JUKNIUS 006-K
16 2013-07-03 Pranas VINICKAS 011-K
17 2013 Vladas KESNGAILA 15
21 2013 Jolanta Romanenko  2013-014-K
20 2013 Robertas Komža 2014-003-K
23 2014-03-15 Rimas Kostiuškevičius 2014-003-K
24 2015-03-21 Zigmantas Motiekaitis 2015-004-K
25 2015-06-27 Antanas Baublys 2015-007-K
26 2015-06-27 Stasys Kasparavičius 2015-007-K
27 2015-06-29 Sarpalius Algirdas 2015-007-K
19 2015-10-27 Aleksandras Jonušas 2015-009-K
18 2015-10-15 Zigmas Polinauskas 2015-009-K
28 2015-10-03 Rimvydas Maciulevičius 2015-009-K
29 2015-09-26 Giedrius Antanas Kilna 2015-009-K
30 2016-04-02 Jonas Mažintas 2016

II laipsnio

Ženklo Nr. Data Pavardė, vardas Įsakymo Nr.
015 2009.01.19 Aviacijos muziejus (ekspozicijai) 131-2009K
001 2010.06.09 Kęstutis Auryla 175-2010K
003 2011.03.25 Vytautas Sabeckis Nr. 185-2010K
2 2012-05-23 Eltonas Meleckis 226 -K
4 2012-05-23 Valentinas Baliūnas 226 -K
5 2012-05-29 Robertas Komža 227 – K
6 2012-09-13 Arminas MURAUSKAS 236-K
7 2013-02-27 Rimas Kostiuškevičius 003-K
8 2013-02-27 Audrius Rastenis 003-K
9 2013-03-15 Ignas KRIVICKAS 005-K
10 2013-03-07 Vytautas DUNDERIS 007-K
11 2013.00.00 Romualdas Bausys
12 2013-03-15 Violeta Gedminaitė 2014-003
13 2014-03-15 Gintaras Jucevicius 2014-003
14 2014-03-15 Andrius Bukauskas 2014-003
15 2014-04-30 Janas Žemoitis 2014-006
16 2015-03-21 Juozas Zujus 2015-004
17 2015-03-21 Algimantas Žentelis 2015-004
18 2015-06-27 Stanislovas Bukauskas 2015-007
19 2015-06-27 Alma Nakutytė 2015-007
20 2015-09-03 Saulius Prialgauskas 2015-009
21 2015-09-01 Darius Liaugaudas 2015-009
22 2015-09-26 Apolinaras Beržinskas 2015-009
24 2015-10-25 Arūnas Pauža 2015-009
25 2015-11-06 Algirdas Diliūnas 2015-009
26 2015-09-15 Edmundas Ganusauskas 2015-009
27 2016-03-04 Arvydas Šabrisnkas 2016-003
28 2016-03-04 Mantas Butkus 2016-003
29 2016-03-04 Vladas Motūza 2016-003
30 2016-03-04 Liudvikas Buitkus 2016-003
31 2016-03-04 Dalia Vainienė 2016-003
32 2016-03-04 Vytautas Sviderskis 2016-003
33 2016-03-04 Tadas Gegevičius 2016-003

III laipsnio

Ženklo Nr. Data Pavardė, vardas Įsakymo Nr.
001 2009.01.19 Rimas Kostiuškevičius 131-200K
002 2009.01.19 Gintaras Šablinskas 131-200K
003 2009.01.19 Andrius Bukauskas 131-200K
004 2009.01.19 Vytautas Sabeckis 131-200K
005 2009.01.19 Darius Liaugaudas 131-200K
006 2009.01.19 Vladas Kensgaila 131-200K
007 2009.03.04 Janina Bendoraitienė 133-2009K
008 2009.01.19 Aviacijos muziejus (ekspozicijai) 131-200K
009 2009.05.29 Algirdas Kovaliūnas 139-2009K
010 2009.07.01 Arminas Murauskas 144-2009K
011 2009.07.01 Aurimas Bezaras 143-2009K
012 2009.09.20 Kęstutis Urbanavičius 148-2009K
013 2009.10.20 Rimas Steponėnas 155-2009K
014 2009.11.10 Vladas Smulskis 158-2009
015 2009.11.26 Jonas Vasiliauskas 161-2009
016 2009.12.16 Donatas Paužuolis 162-2009
017 2009.12.16 Onutė Motiejūnaitė 162-2009
018 2009.12.16 Vytautas Rasimavičius 162-2009
019 2009.12.16 Aivaras Akramas 162-2009
020 2009.12.16 Mindaugas Skruodis 162-2009
021 2010.01.12 Vladas Motuza 163-2010
022 2010.01.25 Bronius Zaronskis 164-2010
023 2010.01.25 Juozas Zujus 164-2010
024 2010.06.08 Gediminas Venskus 174-2010K
025 2010.09.23 Stasys Čivilis 178-2010K
026 2010.12.08 Gintaras Šurkus 181-2010K
027 2010.12.08 Algimantas Žentelis 181-2010K
028 2010.12.08 Gintaras Jucevičius 181-2010K
029 2010.12.08 Audrius Rastenis 181-2010K
030 2011.04.07 Gintautas Butnoris 188-2011K
031 2011.04.14 Gintautas Griauzdė 189-2011K
032 2011-07-20 Raimundas KAVALIAUSKAS 191- 2011 – K
033 2012-01-18 Zigmantas MOTIEJAUSKAS 209 – 2012 – K
034 2012-01-18 Vytuatas PAČINSKAS 209 – 2012 – K
035 2012-01-18 Petras LAURENČIKAS 209 – 2012 – K
036 2012-02-01 Irena Jacevičienė 212 – 2012 – K
037 2012-01-18 Jurgis STRAZDAS 209 – 2012 – K
038 2012-01-18 Viktoras KARMONAS 209 – 2012 – K
039 2012-01-18 Viktoras KUKČIKAITIS 209 – 2012 – K
040 2012-01-18 Ričardas ŠIUMBRYS 209 – 2012 – K
041 2012-10-26 Kazys KILČIAUSKAS 237-2012-K
042 2012-11-27 Algirdas ŠIOŽINYS 240-2012-K
043 2013-02-06 Violeta GEDMINAITĖ 2-2013-K
044 2013-02-06 Eugenijus RAUBICKAS 2-2013-K
045 2013-02-06 Donaldas BLEIFARTAS 2-2013-K
046 2013-02-27 Maksimas TIMOFEJEVAS 003-K
047 2013-03-05 Roman PODVINSKIJ 005-K
048 2013-03-05 Rolandas BUIVYDAS 005-K
049 2013-03-05 Sigitas AUGUSTAUSKAS 005-K
050 2013-03-05 Igoris BYKOVAS 005-K
051 2014-03-14 Vladimir Butkin 2014-003
052 2014-03-14 Rokas Kostiuškevičius 2014-003
053 2014-03-14 Sigitas Jakutis 2014-003
054 2014-03-14 Rolandas Mackus 2014-003
055 2015-03-15 Juozas Rimkevičius 2015-004
056 2015-03-15 Algimantas Raščius 2015-004
057 2015-03-15 Gytis Ramoška 2015-004
058 2015-03-15 Romanas Mikelevičius 2015-004
059 2015-03-15 Vitalis Silickas 2015-004
060 2015-03-15 Alvydas Danilaitis 2015-004
061 2015-03-15 Leonidas Malachatka 2015-004
062 2015-03-15 Nerijus Žukauskas 2015-004

Medaliu „Už nuopelnus aviacijos sportui apdovanotų asmenų sąrašas

Vardas Pavardė Medalio nr.
2002 AŠMENSKAS Viktoras 101
2002 BYKOVAS Igoris 102
2002 DRUPAS Vladas 103
2002 DUDAS Rimantas 104
2002 KANIŠAUSKAS Jarutis 105
2002 KENSGAILA Vladas 106
2002 KILNA Giedrius Antanas 107
2002 LEONAVIČIENĖ Janina 108
2002 MACIULEVIČIUS Rimvydas 109
2002 PETKEVIČIUS Kazimieras 110
2002 VENSKUS Gediminas 111
2002 ŽUKAUSKAS Nerijus 112
2002 PETREIKIS Algimantas 113
2003 ARBAČIAUSKAS Antanas 114
2003 GORA Tadeusz 115
2003 KARPAVIČIUS Antanas 116
2003 PESECKAS Vytautas 117
2004 KOP 118
2004 SMULSKIS Vladas 119
2004 Jan T. Karpinski B/nr
2005 KUZMICKAS Antanas 120
2005 JONUŠAS Aleksandras 121
2006 BLOCHA Jevgenij 122
2006 ZARONSKIS Bronislavas 123
2006 RAMANAUSKAS Liudvikas 124
2006 KAVALIAUSKAS Raimondas 125
2006 MOTIEKAITIS Zigmantas 126
2007 JONYS Leonas 127
2007 SKURDENIS Algimantas 128
2007 BUITKUS Liudvikas 129
2007 KAŠŪBA Gintaras 130
2007 SRAPALIUS Algirdas 131
2007 ŽENTELIS Algimantas 132
2007 KRYŽANAUSKAITĖ Elena – Algimanta 133
2008 VENSKUS Gediminas 134
2009 GEDMINAITĖ Violeta 135
2009 MIKELEVIČIUS Romanas 136
2009 SABECKIS Vytuatas 137
2009 KUKČIKAITIS Viktoras 138
2009 RASTENIS Audrius 139
2009 VAIGINAS Ritas 140
2010 LINIAUSKAS Vytautas 146
2010 KOSTIUŠKEVIČIUS Rimas 145
2010 SUNAITIENĖ Kristina 144
2010 SVIDERSKIS Vytautas 143
2010 ŠIUMBRYS Ričardas 142
2010 RASIMAVIČIUS Vytautas 141
2011 TIMOFEJEV Maksim 147
2012 Jean-Claude Weber 148
2012 Alex Nagorski 149
2012 Jean-Marc BADAN 150
2012 MASĖNAS Visvaldas 151
2012 BABENSKAS Danas 152
2012 AKINIS PETRAS 153
2012 ŠEINAUSKAS Robertas 154
2012 BARTKEVIČIUS Gediminas Rokas 155
2012 ANTIPENKOVAS Aleksandras 156
2012 Raimondas Žilinskas 157
2013 Rokas KOSTIUŠKEVIČIUS 158
2013 Daiva RAKAUSKAITĖ 159
2013 Mykolas TREIKAUSKAS 160
2013 Vytautas KAUNIETIS 161
2013 Arūnas GRAŠYS 162
2013 Donatas PAUŽUOLIS 163
2013 Jolanta ROMANENKO 164
2013 Jurijus JAKOVLEVAS 165
2013 Gintautas Varnagiris 166
2013 Vytautas Skripkauskas 167
2013 Zigmas Voveris 168
2014 Rimante Verbylaite 169
Violeta Nikonovė 170
2014.05.21 Romualdas Zaranka 171
2014.04.22 Saulius Burneika 172
2014.05.18 Algirdas Račiūnas 173
2014.09.08 Gediminas Vaitekūnas 174
2015.02.19 Sigitui Leminskui 174
2015.03.14 Algis Grigartas 175
2015 Agnė Simonavičiūtė 176
2015 Aleksas Patapavičius 177
2015 Vytautas Sriubas 178
2015 Gintautas Zubė 179
2015 Sigitas Snukiškis 180
2015 Velička Žuteks 181
2016-01-06 Vytautas Bartašius 182
2015-11-25 Boris Šulc 183
2015-12-06 Vytautas Vasiliauskas 184
2016-03-04 Vaclovas Čyžas 185
2016-03-04 Vladislav Plechanov 186
2016-03-04 Violeta Masteikienė 187
2016-03-04 Artūras Klimašauskas 188
2016-03-04 Laurynas Griauzdė 189
2016-03-04 Jūratė Janušauskienė 190
2016-03-04 Vilma Jankienė 191