Grupė aviacijos karininkų – vyr. ltn. Steponas Darius, vyr. ltn. Leonardas Peseckas, ltn. Vladas Morkus, vyr. ltn. Vytautas Jablonskis, kpt. Juozas Narakas, kpt. Jonas Pyragius, gen. št. plk. ltn. Stasys Pundzevičius, pasikvietę žymius Valstybės ir visuomenės veikėjus, 1927 m. balandžio 28 d. susirinko Kaune šaulių salėje ir apsvarstė Lietuvos Aero Klubo (sutrumpintai LAK) statutą bei jį priėmė ir 1927 m. balandžio 30 d. taip pat Kauno miesto ir apskrities viršininko administracijoje įregistravo Aero Klubą, kaip visuomeninę organizaciją.

Iniciatorių dėka 1931 m. LAK įstojo į Paryžiuje veikiančią Tarptautinę aeronautikos federaciją – Fédération Aéronautique Internationale – FAI, kuri jungia Pasaulio valstybių nacionalinius klubus į bendrą tarptautinę organizaciją.

To meto Lietuvos Aero Klubo tikslai ir uždaviniai buvo apibrėžti LAK statute ir vėliau priimtuose įstatuose. „Klubo tikslas – ruošti visų oreivystės sričių specialistus, vienyti juos žinių ir prityrimo gilinimui ir visaip remti skraidymo mokslą Lietuvoje, propaguoti oro sportą, dominti visuomenę oreivyste, supažindinti ją su savisauga oro puolimų metu ir reprezentuoti Lietuvos civilinę aviaciją viduje ir užsienyje“.

Siekdamas savo tikslų, LAK steigė eskadriles, oreivystės stotis ir mokyklas; rūpinosi aerodromų ir nutūpimo aikštelių priežiūra ir tvarkymu. Skatino mokyklinio amžiaus jaunimą jungtis į oreivystės būrelius, rengė paskaitas, parodas; leido specialiąją ir informacinę literatūrą; organizavo ir kontroliavo aeronautikos konkursus ir varžybas. Svarbus LAK uždavinys buvo ruošti ir tobulinti lakūnus keleivinei ir transporto aviacijai, rūpintis, kad būtų suorganizuotas keleivinis ir pašto susisiekimas oru. LAK rūpinasi gabių technikų ir konstruktorių ugdymu, sklandytuvų statyba, lėktuvų remontu.

Lietuvos Aero Klubas savo misiją – propaguoti aviacijos sportą – atliko puikiai. Subūręs savo gretose LAK taryboje ir valdyboje puikius aviacijos specialistus – Karo aviacijos lakūnus, bei artimai prijaučiančius aviacijai visuomenės ar vyriausybės atstovus – padėjo vyriausybei sukurti priešlėktuvinės apsaugos įstatymus, suformuoti oro susisiekimo inspekciją, įkurti oro susisiekimo liniją Kaunas – Palanga. LAK organizavo loterijas, užmezgė tarptautinius ryšius su FAI ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio aeroklubais.

Lietuvos okupacija ir Antrasis pasaulinis karas nutraukė kryptingą LAK veiklą.

Pokario metais aviacijos sportas Lietuvoje buvo perduotas OSOAVIACHIMO, vėliau SDAALR žinion. Taliau šios, iš esmės karinės, organizacijos tikslai, valdymo stilius ir metodai neatitiko FAI deklaruojamų aviacijos sporto principų. 1958 m. balandžio mėn. susirinkę aviacijos sportininkai nutarė įkurti visuomeninį Lietuvos aeroklubą. Jo pirmininku išrinko Bronių Oškinį. Tais pačiais metais Lietuvos aeroklubo pagrindu įkurta Lietuvos TSR Aviaicjos sporto federacija (LASF) – visuomeninė organizacija, vienijanti skirtingų aviacijos sporto šakų klubus.

Šiuo metu LAK vienija 12 Lietuvos aviacijos sporto federacijų (Lietuvos akrobatinio sporto federacija, Lietuvos aviakonstruktorių federacija, Lietuvos aviamodelių federacija, Lietuvos oreivių draugija, Lietuvos parašiutų sporto federacija, Lietuvos precizinio skraidymo federacija, Lietuvos senovinių orlaivių asociacija, Lietuvos sklandymo sporto federacija, Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija, Lietuvos ultralengvųjų orlaivių pilotų federacija, Lietuvos precizinio skraidymo federacija, Lietuvos vaikų sklandymo sporto asociacija, Lietuvos veteranų sąjunga) atstovauja savo narių interesus Lietuvoje ir užsienyje. 2011 m. pabaigoje LAK struktūrų tikraisiais nariais, kultivuojančiais aviacijos sportą buvo per 2500 fizinius asmenis ir bene dvigubai daugiau rėmėjų, pritariančių aviacijos sporto šakų plėtrai.

Vykdant Lietuvos aviacijos sporto plėtros ir meistriškumo ugdymo 2011-2012 m. programą, neskaitant aviacijos švenčių, paskaitų, seminarų ir kitų visuomenei skirtų renginių, 2011 m. surengtos 79 įvairių aviacijos sporto šakų varžybos iš kurių 6 buvo tarptautinio lygio. Lietuvoje vyko 16-tas FAI Europos sklandymo čempionatas. Aviacijos sporto čempionatuose Lietuvoje dalyvavo 1775 sportininkai, tarp jų 48 moterys ir 170 jauniai. Lietuvos sportininkai dalyvavo 16 pasaulio taurių varžybose.

Lietuvos aeroklubo, LASF pirmininkai / prezidentai:

LAK garbės pirmininkas LR Prezidentas Antanas Smetona

Silvestras Žukauskas (1927 – 1928)

prof. Zigmas Žemaitis (1928 – 1940)

Bronius Oškinis (1958)

Anatolijus Speičys (1958 – 1967)

Donatas Kostiukevičius (1967-1978)

Antanas Karpavičius (1978-1990)

Klemas Inta (1990 – 1992)

Antanas Unikauskas (1992 vasario -1992 gruodžio)

Jurgis Stanaitis (1993 – 2001)

Stasys Murza (2001 – 2008)

Vitas Karčiauskas (2008 – 2011)

Jonas Mažintas (2011 – 2016)

Gintaras Kalinauskas (2016 – 2018)

Mindaugas Sinkevičius (2018 – 2020)

Eglė Paužuolienė (2020 – dabar)