Aviacijos sporto varžybų saugos taisyklės

PATVIRTINTA
LAK tarybos nutarimu
2014 gruodžio 16 d.
Protokolo Nr. 8-P

 1. Aviacijos sporto varžybų saugos taisyklės

  Aviacijos sporto renginių saugą reglamentuoja bendrieji, civilinės aviacijos skrydžių saugą ir aviacinį saugumą reguliuojantys teisės aktai, Tarptautinės aeronautikos federacijos (pranc. Féderátion Aéronautique Internationale, toliau - FAI) varžybų taisyklės atskirai aviacijos sporto šakai (disciplinai) ir Lietuvos Respublikos civilinę aviaciją reguliuojantys teisės aktai bei šios taisyklės.

I. Bendroji dalis

 1. Lietuvos aeroklubas (toliau – LAK) ir jo nariai – aviacijos sporto federacijos ir sąjungos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, FAI bei LAK patvirtintų teisės aktų nuostatomis, rengia sporto varžybas, atviras treniruotes ir kitus renginius (toliau – varžybos).
 2. Aviacijos sporto veiklas (varžybas, parodomuosius renginius, treniruotes, aviacinio personalo rengimą ir t.t.) pagal savo kompetenciją kontroliuoja Europos aviacijos saugos agentūra, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Transporto kompetencijų agentūra, Lietuvos transporto saugos administracija ir Tarptautinė aviacijos federacija bei Pasaulio antidopingo agentūra.
 3. Organizatorius, rengdamas varžybas, privalo numatyti priemones, varžybų dalyviams: sportininkams, treneriams, teisėjams, kitiems komandų nariams ir žiūrovams, taip pat netoliese esančių asmenų (toliau visi kartu vadinami „varžybų dalyviais“) apsaugoti nuo aviacijos sporto renginio metu galinčių kilti grėsmių sveikatai ir gyvybei.
 4. Varžybų organizatoriai atsako už renginio dalyvių saugumą sporto renginių metu ta apimtimi, kuria renginio dalyviai laikosi organizatorių nurodymų.
 5. Prieš varžybas ir jų metu jų dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su šiais sporto renginių ir varžybų saugumo reikalavimais.
 6. LAK ir varžybų organizatoriai negali būti laikomas atsakingais, jei kyla grėsmė sporto renginių ir varžybų dalyviams dėl priežasčių, nesusijusių su renginio organizavimu.
 7. Kilus grėsmei varžybų dalyvių saugai, varžybos gali būti sustabdomos, kol grėsmę keliantys veiksniai bus pašalinti, jei to padaryti negalima, varžybos turi būti nutraukiamos.

 

II. Varžybų ir kitų renginių organizavimas bei organizatoriai

 1. LAK varžybų ir kitų renginių organizatorius yra LAK. LAK gali pavesti varžybų organizavimą ir vykdymą kitoms aviacijos sporto organizacijoms. Jomis nustatytomis sąlygomis ir tvarka gali būti:

8. 1. organizacijos – LAK narės;

8.2. kitos organizacijos, įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka, renginio organizavimą suderinę su LAK ir besilaikančios šių nuostatų.

9. LAK varžybų ir kitų renginių organizavimo bei organizatorių veikla grindžiama šiais principais:

9.1. žiūrovų ir sporto renginių dalyvių saugumo;

9.2. sąžiningumo – atsisakymo naudoti bet kokias viešai nepaskelbtas technines, medicinines (pvz. dopingas) ar kitokias priemones, iškraipančias sportiniais gebėjimais pagrįstą konkurenciją;

9.3. kilnaus sportiško elgesio (angl. fair play) – moralinės savybės, apibūdinančios taurių motyvų padiktuotus žmonių poelgius, sudarančius sąžiningos sportinės kovos esmę;

9.4. nešališkumo – įsipareigojimo užtikrinti, kad rezultatai nebūtų iš anksto aiškūs, ir išlaikyti sportinę konkurenciją tarp varžybose dalyvaujančių sportininkų ir, kai tai taikoma – komandų;

9.5. ęstinumo – aviacijos sporto organizacijos sudaro tinkamas sąlygas visiems norintiems ir atitinkantiems keliamus techninius nediskriminacinius reikalavimus (turintiems atitinkamas sportines licencijas) dalyvauti varžybose.

10. Varžybos vykdomos pagal varžybų nuostatus. Varžybų nuostatai gali būti parengiami konkrečioms varžyboms arba visam čempionatui.

11. Varžybų nuostatus rengia varžybų organizatorius.

12. Už varžybų vykdymą, varžybų dalyvių atitikimą varžybų sąlygoms atsako jų vykdytojas.

III. Saugumo reikalavimai sportininkams, treneriams, komandos nariams

  1. Varžybose gali dalyvauti asmenys, susipažinę su atitinkamos aviacijos sporto šakos varžyboms LAK, taip pat FAI nustatytais reikalavimais, turintys atitinkamas licencijas ir esantys varžyboms tinkamos sveikatos ir emocinės būklės, tinkamai pasiruošę būsimoms varžyboms. Nepilnamečiai sportininkai papildomai turi turėti tėvų sutikimą.
  1. LAK varžybų organizatoriai privalo neleisti jose dalyvauti asmenims, kurie nustatytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. Tiesioginiai varžybų organizatoriai yra tiesiogiai atsakingi už sportininkų sveikatos patikrinimo kontrolę.
  1. LAK varžybų organizatoriai privalo neleisti jose dalyvauti technikai, neatitinkančiai atitinkamų techninių reikalavimų. Techninius standartus nustato aviaciją ir aviacijos sportą kontroliuojančios ir koordinuojančios nacionalinės ir tarptautinės organizacijos, jų išaiškinimus atitinkamoms aviacijos sporto disciplinoms rengia atitinka atitinkami LAK nariai. 
  1. Sportininkai, treneriai bei komandų vadovai, dalyvaudami varžybose, deklaruoja, kad yra susipažinę ir sutinka su šių nuostatų 7, 8 punktų keliamais reikalavimais, nevartoja jokių draudžiamų medikamentų ir nenaudoja kitų LAK ir Antidopingo organizacijos uždraustų medžiagų. Šio punkto nesilaikymas ar melagingos informacijos pateikimas yra pakankamas pagrindas diskvalifikuoti sportininką iš varžybų ir imtis kitų LAK, LAK narių, FAI ir kitų organizacijų numatytų sankcijų. Bet kokių draudžiamų medžiagų (dopingo preparatų) patekimas į sportininko organizmą yra paties sportininko atsakomybė.
  1. Varžybų vykdymo vietoje turi būti medicinos kabinetas arba laikina patalpa, turinti medicinines priemones ir įrangą, būtiną pirmajai pagalbai suteikti. Varžybų metu jų vietoje privalo budėti aptarnaujantis medicinos personalas, kuris galėtų suteikti pirmąją pagalbą. Šiai taisyklei galima taikyti išimtį ta apimtimi, kuria atitinkamos FAI taisyklės leidžia numatyti pirmosios medicinos pagalbos teikimo vietą už varžybų organizavimo vietos ribų bei atitinkamas sąlygas.

IV. Saugumo reikalavimai varžybų organizatoriams ir teisėjams

18. Varžybų organizatoriai (varžybų direktorius, jo pavaduotojai, kitas personalas) ir teisėjai turi atitikti atitinkamoms pareigoms užimti LAK ir/arba FAI keliamus reikalavimus.

  1. Prieš kiekvienas varžybas ar renginį žaidėjai turi būti instruktuojami, ir visi dalyviai supažindinami su meteorologinėmis ir navigacinėmis sąlygomis (kur tai taikoma), taisyklių pasikeitimais, saugos ir sveikatos nuostatais.
  1. Varžybų organizatorius ar teisėjas, pastebėjęs, kad gali įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, turi teisę nutraukti varžybas ir iškviesti medicinos personalą, esant reikalui privalo organizuoti pirmosios pagalbą nukentėjusiajam.

V. Saugumo reikalavimai žiūrovams

21. Žiūrovai privalo laikytis šios taisyklėse numatyti bei, organizatorių nuožiūra – kitų, viešai paskelbtų, saugumo reikalavimų. 

  1. Varžybų organizatoriai informuoja žiūrovus apie jiems paskirtas stebėjimo vietas, taip pat draudžiamas zonas (pakilimo, ridėjimo takai, techninės priežiūros ir bandymų zonos).
  1. Žiūrovai turi būti informuoti apie tai, kad:

23.1 saugumo reikalavimų nesilaikantys žiūrovai gali būti pašalinami iš varžybų vietos, jiems negražinant sumokėtų pinigų už bilietus;

23.2. varžybų organizatoriai ir teisėjai, matydami, kad žiūrovai nesilaiko saugumo reikalavimų, turi teisę sustabdyti ar visai nutraukti varžybas;

23.3. tuo atveju, kai dėl saugumo reikalavimų nesilaikiusių žiūrovų kaltės buvo sustabdytos ar nutrauktos varžybos, jų organizatoriai turi teisę iš tokių žiūrovų reikalauti nuostolių atlyginimo. 

  1. Varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:

24.1. būti renginio vietoje apsvaigusius nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, įsinešti apsvaigimą sukeliančių medžiagų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai arba kelti grėsmę varžybų dalyviams, jų turtui, varžybų saugai;

24.2. būti varžybų vietos teritorijose, organizatorių pažymėtose kaip neskirtose renginio žiūrovams;

24.3. be atskiro leidimo priartėti prie varžybose naudojamų orlaivių, juos liesti, patekti į vidų;

24.4. naudoti agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą sportininkų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;

24.5. varžybų metu ar iš karto po jų varžybų vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus, leisti nepilotuojamus orlaivius;

24.6. iškabinti varžybų ar kitų renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.

VI. Organizatorių teisės ir pareigos

25. Varžybų organizatoriai privalo užtikrinti:

25.1. kad jų organizuojamos varžybos atitiktų atitinkamai aviacijos sporto disciplinai FAI, o tais atvejais, kai atitinkamo FAI reglamentavimo nėra – LAK arba atitinkamos aviacijos sporto organizacijos – nustatytus reikalavimus, įskaitant draudimo vartoti dopingą įgyvendinimą ir dopingo vartojimo kontrolę. Nuorodos į atitinkamus reikalavimus yra pateikiamos šių Taisyklių I priede;

25.2. varžybų dalyvių bei varžybose ar renginyje naudojamo turto saugumą;

25.3. kad į varžybų vietą nepatektų nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų apsvaigę asmenys bei asmenys, turintys alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;

25.4. užkardyti bet kokį varžybų dalyvių ar žiūrovų elgesį, galintį kelti grėsmę renginio dalyvių saugai; prireikus – sustabdyti renginį iki bus pašalinta grėsmė;

25.5. neleisti naudoti agresyvių veiksmų, grasinimų, įžeidinėjimų ar smurtą žaidėjų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu; pririekus – tokius apie veiksmus atliekančius asmenis informuoti saugos ir teisėtvarkos pareigūnus.

25.6. esant reikalui savo ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti varžybų ar renginio teritoriją, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės, nepilotuojami orlaiviai ir kiti daiktai, kuriais gali būti sužaloti žmonės bei psichotropinės medžiagos ir alkoholis, arba padėti policijai tai padaryti. Rekomenduojama, kad organizatoriai komercinių mokamų renginių atveju sudarytų sutartis su saugos tarnybomis arba policija dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo.

26. Varžybų organizatoriai turi užtikrinti renginio švarą ir tvarką, mažinti jo poveikį aplinkai:

26.1. nedideliems renginiams ar varžyboms – įsipareigoti palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio/varžybų vietą jam pasibaigus, jeigu sutartyse dėl bazių, patalpų, teritorijų ar aerodromų naudojimosi sąlygų su bazių, patalpų, teritorijų ar aerodromų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

26.2. dideliems renginiams ar varžyboms – sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir bazių, patalpų ar teritorijų sutvarkymo su specialiomis, tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis, jeigu sutartyse dėl bazių, patalpų, teritorijų ar aerodromų naudojimo sąlygų su bazių, patalpų, teritorijų ar aerodromų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

26.3. užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos amžiaus ribos, nuo kurios galima vartoti alkoholinius gėrimus, nebūtų prekiaujama atitinkamais alkoholiniais gėrimais ir jie nebūtų vartojami; užtikrinti, kad visose renginiuose ar varžybose alkoholinių gėrimų negalėtų įsigyti vaikai ir jaunimas, nesulaukę atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos amžiaus ribos, nuo kurios galima įsigyti ir vartoti atitinkamus alkoholinius gėrimus;

26.4. renginių metu neviršyti leidžiamo triukšmo lygio, jei toks reikalavimas taikomas;

26.5. turėti reikiamus leidimus varžybose numatomai veiklai;

26.6. planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, įrenginius ar kitus statinius) – parengti jų išdėstymo renginio ar varžybų vietoje schemą bei suderinti ją su atitinkama priešgaisrinės apsaugos tarnyba bei užtikrinti šių statinių išdėstymo atitikti aviacijos saugos reikalavimams;

26.7. užtikrinti, kad varžybų ar renginio metu varžybų ar renginio teritorijoje prekiaujantys asmenys ar įmonės turėtų reikiamus leidimus;

26.8. užtikrinti, kad asmenys ar organizacijos, varžybų ar renginio metu vykdantys veiklą ar darbus, kuriems būtini specialūs leidimai ar licencijos (pvz.: atrakcionai, fejerverkai, scenų konstrukcijų montavimas, darbas su elektrine įranga, bepiločių orlaivių skrydžiai ir pan.), turėti reikiamus atitinkamų institucijų leidimus arba licencijas tai veiklai;

27. Organizatoriai turi teisę:

27.1. tikrinti varžybų dalyvių ir žiūrovų į varžybų teritoriją įsinešamų nešulių turinį;

27.2. tikrinti varžybų dalyvių ir žiūrovų apsvaigimą nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų;

27.3. pašalinti bet kokį asmenį iš varžybų vietos, jei pastarasis kelia grėsmę renginio ar jo dalyvių saugumui;

27.4. tikrinti ar varžybų dalyviai nevartojo draudžiamų preparatų, o jų naudojama technika atitinka jai keliamus reikalavimus. 

VII. Varžybų vieta

  1. Varžybos gali būti vykdomos tam pritaikytose patalpose arba teritorijose (sporto bazėse, aerodromuose, specialiose, tam skirtose vietose), suderinus naudojimosi jomis sąlygas su bazių, patalpų ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais.
  1. Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, draudžiama naudoti treniruotėms, varžyboms ir kitiems renginiams.
  1. Už žalą, padarytą varžybų dalyviams ar žiūrovams varžybų metu dėl sporto įrangos ar statinių, neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, naudojimo, įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas.

 

Aviacijos sporto varžybų saugos taisyklių 

 1. I priedas

  Nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, kuriais nustatomos specialieji reikalavimai 

  aviacijos renginių saugai

  Pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių aviacijos sportą ir detalizuojančių LAK aviacijos sporto varžybų saugos taisykles, sąrašas:

  1. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 923/2012 (2012 m. rugsėjo 26), kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02012R0923-20200719&from=EN
  2. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 800/2013 (2013 m. rugpjūčio 14 d.), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros. Nuoroda: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:227:0001:0074:LT:PDF
  3. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 139/2014, kuriuo nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros. Nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0139-20180404&from=EN
  4. Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo tvarkos aprašas (2019 m. spalio 25 d.) Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e7a7c30f70e11e99681cd81dcdca52c
  5. Bendrosios aviacijos lėktuvų naudojimo taisyklės (2001 spalio 15 d.) Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cfedc7f03b4411e5aee6f3ae4a9cfa2d
  6. Šuolių su parašiutais taisyklės (2003 gegužės 12 d.) Nuoroda: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=211441&p_query=&p_tr2=
  7. Akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklės (2016 m. spalio 25 d.) Nuoroda: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/eba09dc0a0dc11e69ad4c8713b612d0f/asr
  8. Reikalavimai oro balionų ir dirižablių skrydžiams (2019 m. balandžio 3 d.) Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d564df5055ff11e9975f9c35aedfe438
  9. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/947, dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos (2019 m. gegužės 24 d.) Nuoroda: https://eurlex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32019R0947
  10. Aviacijos įstatymas (2000 spalio 17 d.) Nuoroda: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.112075/asr
  11. Civilinės aviacijos priešgaisrinės saugos taisyklės (2001 vasario 21 d.) Nuoroda: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?Condition1=123471&Condition2=
  12. Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimai (2013 sausio 21 d.) Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.442013/asr
  13. Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklės (2004 lapkričio 11 d.) Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.245227/asr
  14. FAI (Tarptautinės aeronautikos federacijos) varžybų nuostatai: https://www.fai.org/documents
  15. Kasmetatnaujinamasdraudžiamųjų  medžiagų  (dopingo  preparatų)  sąrašas  - Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) tinklalapis:  wada-ama.org
Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931