LAK įstatai

Lietuvos aviatoriai – Lietuvos aviacijos tradicijų paveldėtojai, tęsdami 1927 m. gegužės 1 d. įsteigto Lietuvos aeroklubo darbus, priima šiuos įstatus ir pasižada juos gerbti ir vykdyti.

 

I. BENDROJI DALIS

 1. Lietuvos aeroklubas (toliau – LAK) – yra asociacija, vienijanti Lietuvos aviacijos sporto federacijas ir kitas jų funkcijas atliekančias organizacijas, kurios tikslas – atstovauti asociacijos narių interesams ir tenkinti kitus viešuosius interesus.
 2. LAK teisinė forma – asociacija.
 3. LAK yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, vėliavą, ženklą ir sąskaitas kredito įstaigose.
 4. LAK veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje.
 5. LAK yra Tarptautinės aeronautikos federacijos (toliau – FAI) aktyvusis narys.
 6. LAK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, taip pat FAI statutu ir šiais įstatais.
 7. LAK turi teisę gauti ir teikti labdarą ir paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
 8. LAK buveinės vieta nustatoma ir keičiama LAK Tarybos sprendimu.

 

II. LAK TIKSLAI

 1. Koordinuoti asociacijos narių veiklą Lietuvoje.
 2. Atstovauti LAK narių interesams ir juos ginti Lietuvoje ir užsienyje.
 3. Propaguoti ir vystyti Lietuvos aviacijos sportą.
 4. LAK veiklos rūšys (pagal EVR klasifikatorių, EVRK 2 redakcija):
  • 30.3. Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
  • 55.2. Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
  • 58.1. Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
  • 59.1. Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla
  • 70.2. Konsultacinė valdymo veikla
  • 77.1. Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
  • 85.5. Kitas mokymas
  • 92.00.10. Loterijų organizavimo veikla
  • 93. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

 

III. LAK UŽDAVINIAI 

 1. Rengti aviacijos sporto vystymo prognozes ir programas, organizuoti jų įgyvendinimą.
 2. Rinkti ir skleisti informaciją apie Lietuvos ir pasaulio aviacijos sporto istoriją, aviatorių pasiekimus, gerąją patirtį, skrydžių saugos reikalavimus, ateities planus.
 3. Dalyvauti FAI veikloje ir renginiuose.
 4. Drauge su Lietuvos aviacijos sporto federacijomis ir kitomis LAK organizacijomis organizuoti Lietuvos Respublikos čempionatus, aviacijos šventes ir kitus renginius, skatinti sportininkus dalyvauti ir siekti aukštų rezultatų tarptautinėse varžybose, Europos ir pasaulio čempionatuose.
 5. Skatinti siekti Lietuvos aviacijos sporto rekordų ir juos registruoti.
 6. Vykdyti aviacijos sporto nelaimingų atsitikimų ir incidentų prevenciją.
 7. Rengti aviacijos specialistus ir pilotus.
 8. Teikti pasiūlymus valstybinėms institucijoms dėl aviacijos klausimus reglamentuojančios teisės tobulinimo.

 

IV. LAK TEISĖS

 1. Vykdyti įstatymų nedraudžiamą veiklą, kuri neprieštarauja LAK įstatams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.
 2. Nekliudomai raštu, žodžiu ir kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LAK tikslus ir uždavinius.
 3. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba.
 4. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.
 5. Gauti lėšų ar kitokio turto iš fondų, nevalstybinių organizacijų ir asmenų savo funkcijoms ir sportinėms programoms vykdyti.
 6. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
 7. Būti steigėju ir steigti įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 8. Steigti LAK filialus, atstovybes bei fondus.
 9. Dalyvauti tiriant aviacijos sporto avarijas ir incidentus.
 10. Dalyvauti kitų organizacijų veikloje.
 11. Išduoti sportines licencijas pagal FAI statutą.
 12. Tvirtinti aviacijos sporto federacijų vystymo programas ir aviacijos sporto šakų rinktines.

 

V. LAK NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. LAK nariais gali būti aviacijos sporto federacijos ar kiti jų funkcijas atliekantys juridiniai nariai.
 2. Asmenims, ypatingai nusipelniusiems aviacijos vystymuisi (fiziniams asmenims) LAK gali suteikti LAK „garbės prezidento“, „garbės nario“ vardus.
 3. Kitoms organizacijoms, dalyvaujančioms LAK veikloje ar remiančioms jo veiklą, LAK gali suteikti LAK „asocijuoto nario“ vardą.
 4. LAK nariai moka stojamąjį ir metinį nario mokestį, kurių dydį bei mokėjimo tvarką atskiru dokumentu nustato LAK konferencija.
 5. LAK narių teisės:
  • Dalyvauti LAK veikloje, susipažinti su LAK dokumentais ir gauti informaciją apie LAK veiklą. Susipažinti su LAK narių sąrašu, kuris yra LAK būstinėje.
  • Dalyvauti LAK valdyme, dalyvauti ir balsuoti LAK konferencijoje.
  • Rinkti ir siųsti delegatus į LAK konferencijas.
  • Siūlyti kandidatus į LAK prezidento ir kitas renkamas pareigybes.
  • Siūlyti kandidatus „LAK garbės vardui“ gauti.
  • Siūlyti LAK apdovanoti pirmines organizacijas, sportininkus, trenerius, komandos vadovus ir specialistus, teikti kitus siūlymus.
  • Savo noru išstoti iš LAK, pranešus apie tai raštu LAK Tarybai. Tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijos nuosavybei perduotos lėšos ar turtas negrąžinami.
  • Siūlyti įtraukti į LAK konferencijų ir LAK Tarybos darbotvarkę jiems rūpimus klausimus.
  • LAK Tarybos nustatyta tvarka naudotis LAK turtu ir lėšomis.
 6. LAK narių pareigos:
  • Pripažinti, laikytis ir vykdyti LAK įstatus, LAK konferencijų ir Tarybos sprendimus, LAK prezidento nurodymus.
  • Dalyvauti LAK veikloje.
  • Nustatytu laiku mokėti LAK nario mokesčius.
  • Neužsiimti veikla, galinčia pakenkti Lietuvos aviacijos sportui ir LAK prestižui.
  • Laikytis Lietuvoje galiojančių dopingo kontrolės taisyklių.
  • Tausoti patikėtą LAK turtą, užtikrinti racionalų jo panaudojimą aviacijos sportui ir tikslingai naudoti sportui skirtas lėšas.
  • Nustatyta tvarka teikti ataskaitas apie veiklą, sporto šakos vystymo planus ir programas.
 7. LAK narys laikomas išstojusiu iš LAK ir privalo grąžinti LAK priklausantį turtą šiais atvejais:
  • Be pateisinamos priežasties nustatytu laiku nesumokėjo nario mokesčio.
  • Savo noru išstojo iš LAK.
  • LAK konferencijos sprendimu pašalintas iš LAK.
 8. Organizacijoms, kurioms suteiktas LAK asocijuoto nario vardas, teises ir pareigas nustato LAK Taryba.

 

VI. ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ

 1. LAK organai yra:
 • Dalyvauti LAK veikloje, susipažinti su LAK dokumentais ir gauti informaciją apie LAK veiklą. Susipažinti su LAK narių sąrašu, kuris yra LAK būstinėje.
 • Dalyvauti LAK valdyme, dalyvauti ir balsuoti LAK konferencijoje.
  • LAK narių delegatų konferencija,
  • LAK Taryba,
  • LAK prezidentas.
 1. LAK narių delegatų konferencija yra aukščiausias LAK organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. Eilinė konferencija yra rengiama kasmet.
 2. Konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja daugiau kaip 1/2 delegatų, turinčių balso teisę. Nesusirinkus kvorumui, ne vėliau kaip po dviejų savaičių šaukiama pakartotinė konferencija. Pakartotinė konferencija turi teisę priimti sprendimus neįvykusios konferencijos darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo konferencijoje dalyvaujančių delegatų skaičiaus.
 3. Sprendimai konferencijoje priimami paprasta balsų dauguma. Kiekvienas delegatas turi vieno balso teisę.
 4. Sprendimai konferencijoje dėl LAK įstatų priėmimo, pakeitimo ar papildymo, taip pat LAK pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, pirmalaikio LAK prezidento atšaukimo iš pareigų priimami didesne kaip 2/3 konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
 5. Neeilinė konferencija gali būti sušaukta LAK Tarybos sprendimu arba ne mažiau kaip 2/3 LAK narių reikalavimu. 2/3 LAK narių reikalavimu konferencija turi būti surengta ne vėliau kaip per 60 dienų.
 6. Konferencijos darbotvarkė skelbiama ne vėliau kaip prieš dvi savaites. LAK narių delegatų konferencijos sušaukimo datą, vietą ir numatomus svarstyti klausimus nariams pranešama registruotu laišku, pasirašytinai ir informacijos priemonėmis ne vėliau kaip 2 savaitės prieš konferencijos pradžią.
 7. LAK konferencija vykdo šias funkcijas:
  • Išklauso LAK prezidento ataskaitą ir įvertina jo bei Tarybos darbą.
  • Išklauso LAK Revizijos komisijos atlikto patikrinimo ataskaitą.
  • Tvirtina metinę finansinę atskaitomybę.
  • Priima, keičia ar papildo įstatus.
  • Dviejų metų laikotarpiui renka LAK prezidentą – vienasmenį valdymo organą, LAK Tarybą. Tarybos pirmininku skiriamas konferencijoje išrinktas LAK prezidentas. Jeigu renkant prezidentą, esant daugiau kaip 2 kandidatams, nei vienas iš jų nesurinko 50%+1 ar daugiau balsų, antrame ture dalyvauja tik du daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Antro turo nugalėtoju renkamas kandidatas, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvavusių narių balsų “už” negu “prieš”, susilaikę asmenys neskaičiuojami.
  • Renka Revizijos bei Etikos komisijas.
  • Tvirtina valstybės dotacijų, skirtų aviacijos sporto programoms vykdyti, paskirstymo principus.
  • Nustato LAK narių atstovavimo artimiausioje konferencijoje normas.
  • Atšaukia LAK valdymo organų narius.
  • Išklauso LAK narių pranešimus, kitus delegatų pasisakymus, nustato perspektyvines LAK darbo kryptis.
  • Priima sprendimus dėl LAK pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo ir sudaro likvidacinę komisiją.
  • Nustato ir tvirtina LAK narių stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką.
  • Suteikia LAK garbės vardus.
 1. LAK Taryba yra kolegialus LAK valdymo organas.
  • LAK Tarybą sudaro konferencijoje išrinkti nariai ir Tarybos pirmininkas.
  • LAK Taryba renkama LAK konferencijoje 2 metų kadencijai.
  • LAK Tarybos narys šias pareigas gali eiti ne daugiau kaip 4 kadencijas iš eilės. Tas pats asmuo į LAK tarybą gali būti renkamas praėjus ne mažiau kaip 4 metams nuo jo įgaliojimų pabaigos datos.
 1. LAK Taryba yra vykdo šias funkcijas:
  • Šaukia eilines ir neeilines konferencijas ir organizuoja jų surengimą. Apie konferencijos datą Taryba praneša ne vėliau kaip likus 30 dienų iki jos pradžios, konferencijos darbotvarkę paskelbia ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki jos pradžios.
  • Koordinuoja LAK narių veiklą ir organizuoja konferencijos sprendimų vykdymą.
  • Tvirtina lėšų paskirstymo (naudojimo) aviacijos sporto programoms vykdyti sąmatą.
  • Teikia LAK nariams informaciją apie sporto programos vykdymą.
  • Kontroliuoja lėšų sporto programoms vykdyti naudojimo efektyvumą, ieško kitų finansavimo šaltinių.
  • Kontroliuoja LAK įstatų, konferencijų ir Tarybos sprendimų ir sporto programų vykdymą.
  • LAK prezidento teikimu organizaciniam darbui tvirtina generalinį sekretorių ir finansininką (buhalterį), kurių funkcijos nustatomos pareigybiniuose nuostatuose. Jie nėra valdymo organų nariai. Jie atsako už administracijos darbo organizavimą ir finansų tvarkymą.
  • Nustato ir tvirtina LAK darbuotojų pareigybes, jų atlyginimus, jų pareigybines instrukcijas.
  • Priima naujus LAK narius.
  • Teikia pasiūlymus LAK konferencijai dėl narių pašalinimo.
  • Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių kūrimo ir jų veiklos nutraukimo, dalyvavimo kitų organizacijų veikloje. Filialo ir atstovybės vadovą skiria ir atleidžia LAK prezidentas.
  • Suteikia LAK asocijuoto nario vardą organizacijoms, dalyvaujančioms LAK veikloje ir pripažįstančioms LAK įstatus, bei nustato asocijuotų narių teises ir pareigas.
  • Koordinuoja aviacijos sporto veikloje dalyvaujančių organizacijų darbą, padeda federacijoms rengti aviacijos sporto vystymo programas. Koordinuoja LAK narių sportinę veiklą.
  • Teikia valstybiniam apdovanojimui narių pirmines organizacijas, sporto klubus, sportininkus, trenerius, komandas, vadovus ir specialistus.
  • Priima sprendimus dėl LAK įmonių, fondų, įvairių komisijų sudarymo ir jų veiklos nutraukimo.
 1. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių. Jeigu Tarybos narys negali dalyvauti posėdyje, jis gali patikėti balsavimo posėdžio klausimais teisę kitam Tarybos nariui, apie tai raštiškai informuodamas Tarybos pirmininką.
 2. Tarybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, nulemia LAK Tarybos pirmininko balsas.
 3. Tarybos posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Taryba atskirus klausimus gali spręsti apsikeičiant nuomonėmis telefonu.
 4. Tarybos posėdis gali būti sušauktas, pareikalavus 1/3 Tarybos narių. Tokiu atveju posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 2 savaites nuo pareikalavimo datos.
 5. LAK prezidentas kartu yra ir LAK Tarybos pirmininkas ir vienasmenis LAK valdymo organas,
 6. LAK prezidentą renka LAK konferencija 2 metų kadencijai. Prezidentas šias pareigas gali eiti ne daugiau kaip 4 kadencijas iš eilės. Tas pats asmuo LAK prezidentu gali būti renkamas praėjus ne mažiau kaip 4 metams nuo jo įgaliojimų pabaigos datos.
 7. LAK prezidentas vykdo šias funkcijas:
  • Veikia LAK vardu, vadovauja LAK darbui, vykdo bei kontroliuoja konferencijos ir Tarybos sprendimus.
  • Atstovauja LAK interesus teisme, valstybinėse valdžios ir valstybės valdymo institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, Lietuvoje ir tarptautinėse organizacijose.
  • Organizuoja LAK Tarybos darbą, kviečia posėdžius, kontroliuoja sprendimų vykdymą.
  • LAK vardu apdovanoja nusipelniusius asmenis ir organizacijas.
  • Yra atsakingas už LAK vėliavos, antspaudo, vertybinių blankų, dokumentų apsaugą.
  • Kompetencijos ribose leidžia įsakymus dėl LAK veiklos organizavimo.
  • Duoda nurodymus LAK nariams ir darbuotojams LAK įstatų nustatytos kompetencijos ribose.
  • LAK vardu sudaro ir pasirašo sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis.
  • Skiria ir įgalioja asmenis atstovauti LAK interesus kitose organizacijose.
  • Ieško papildomų lėšų LAK-o administracinei ir ūkinei veiklai vykdyti.
  • Teikia duomenis juridinių asmenų registrui.
  • Už savo veiklą atsiskaito LAK konferencijai.
  • Už darbą LAK prezidentui gali būti mokamas atlyginimas, kurį nustato Taryba.
 1. LAK prezidentui dėl kokių nors priežasčių nustojus vykdyti savo funkcijas arba sustabdžius jo įgaliojimus, išvardytus šių Įstatų VI skirsnio 17 straipsnyje, LAK Taryba paveda vienam iš jos narių laikinai vykdyti LAK prezidento funkcijas iki bus išrinktas naujas LAK prezidentas. Esant reikalui LAK Taryba kviečia neeilinę LAK konferenciją, kuri išrenka naują LAK prezidentą.
 2. Sporto šakų federacijų, Lietuvos oreivių draugijos prezidentai ir Lietuvos aviacijos veteranų sąjungos pirmininkas kartu yra LAK viceprezidentai ir atstovauja LAK tiek, kiek tai susiję su jų šakos interesais.
 3. REVIZIJOS KOMISIJA
  • LAK konferencijoje į Revizijos komisiją 2 metų laikotarpiui renkami trys komisijos nariai, kurie patys išsirenka Revizijos komisijos pirmininką. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per metus tikrina LAK organizacinę ir finansinę veiklą ir pateikia ataskaitą LAK konferencijai.
  • Revizijos komisijos narias negali būti LAK Tarybos nariai.
 1. ETIKOS KOMISIJA
  • LAK konferencijoje į Etikos komisiją 2 metų laikotarpiui renkami trys nariai, kurie patys išsirenka komisijos pirmininką.
  • Komisija nagrinėja raštu jai pateiktą informaciją apie nederamą aviacijos sportininkų elgesį.
  • Etikos komisijos veiklos nuostatus tvirtina LAK Taryba.
 2. Revizijos bei Etikos komisijų nariams atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti pareigų, LAK Taryba į jų vietą laikinai skiria naujus narius, kuriems paveda komisijų narių pareigas atlikti iki artimiausios konferencijos.

  

VII. LAK NUOSAVYBĖ

LAK turtą sudaro kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, reikalingas šiuose Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, įsigytas už nuosavas lėšas, gautas dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu keliu.

 1. LAK lėšas sudaro:
  • Narių stojamieji įnašai ir nario mokesčiai.
  • Rėmėjų įnašai, paramos fondų, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos.
  • Lėšos konkrečioms tikslinėms bei ilgalaikėms programoms vykdyti.
  • Kredito įstaigų palūkanos už jose saugomas LAK lėšas.
  • Pasiskolinto kapitalo lėšos.
  • Pajamos iš LAK įmonių veiklos.
  • Kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.

 

VII. VIEŠOS INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

Pranešimai ir skelbimai apie esminius LAK įvykius yra skelbiami VĮ „Registrų centras“ informaciniame leidinyje ir LAK interneto svetainėje.

 

IX. INFORMACIJOS TEIKIMO LAK NARIAMS TVARKA 

 1. LAK nariai turi teisę pareikalauti, o LAK Taryba privalo pateikti arba sudaryti galimybę susipažinti su dokumentais, kurie reikalingi išsakant nuomonę LAK konferencijoje priimamų sprendimų klausimais, bei gauti informaciją apie LAK valdymą ir jo veiklos eigą.
 2. Visa su LAK veikla susijusi informacija teikiama nariams telefonu, el. paštu arba asmeniškai.

 

X. LAK ATSAKOMYBĖ

 1. LAK atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu turtu.
 2. LAK neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už LAK prievoles.

 

XI. LAK VEIKLOS TRUKMĖ, REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS, LIKVIDAVIMAS

 1. LAK veiklos trukmė yra neribota
 2. LAK veikla gali būti nutraukta arba LAK gali būti reorganizuotas arba pertvarkytas LAK konferencijos sprendimu, delegatų priimtu 2/3 balsų dauguma, arba Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 3. Likvidacinė komisija, kurią sudaro ir patvirtina konferencija:
  • Sprendžia LAK turto klausimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  • Viešai paskelbia LAK įstatuose nurodytame dienraštyje apie LAK likvidavimą.
  • Pateikia juridinių asmenų registro tvarkytojui LAK likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus LAK išregistravimui.

 

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 

 1. LAK įstatai gali būti keičiami ar papildomi konferencijos sprendimu, priimtu esant kvorumui 2/3 balsų dauguma.
 2. Įstatų pakeitimai įregistruojami Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Įstatų pakeitimai ir papildymai priimti LAK konferencijoje, įvykusioje 2022 m. gruodžio 18 d.

Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931