Lietuvos aeroklubo etikos kodeksas

Patvirtinta
LAK tarybos nutarimu
Protokolas Nr. 2012-7-P
2012 m. rugpjūčio 21 d.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Etikos kodeksas – tai pagrindinė asmens moralės reikalavimus elgesio normas, profesines vertybes bei teisinius draudimus LAK narių sprendimams ir veiklai apibrėžianti deklaracija, kurioje rekomenduojami organizacijos, klubo, asmenų ar sportininkų veiklos vertybiniai principai, dalykinio elgesio nuostatos. Pripažįstami ir skatinami svarbiausi asmens veiklos etikos principai: pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, pilietinės atsakomybės viešumo, sąžiningumo.

Etikos kodeksai Jungtinių Tautų konferencijoje prieš korupciją įvardijami kaip korupcijos prenvencijos priemonė (Lietuvos Respublikos Seimas ją ratifikavo 2006 metais).

II. ETIKOS KODEKSO NUOSTATŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Etikos kodekso nuostatų paskirtis – siekti LAK narių garbės ir orumo; etikos, moralės ir dorovės galią panaudoti Lietuvos aviacijos sporto plėtrai ir meistriškumo ugdymui, įgyvendinant visuomenėje galiojančias ir pripažįstamas etikos normas, jų sampratą. Etikos kodeksas taikomas visiems LAK nariams

Vadovaujantis Lietuvoje pripažintomis etikos ir teisės normomis, LAK siekia padėti savo nariams ugdyti demokratiją, derinti asmeninius, kolektyvo (federacijos, klubo) bei valstybės interesus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių, užkirsti kelią neetiškam elgesiui.

LAK skelbia kad LAK nario veiklos etika įpareigoja Lietuvos visuomenės ir valstybės interesus laikyti aukštesnėmis vertybėmis nei asmeniniai interesai.

LAK pareiškia, kad jos narių garbės reikalas yra:

 1. Sąžiningai ir tinkamai vykdyti LAK įstatus, LAK konferencijų, tarybos posėdžių ir LAK prezidento sprendimus;
 2. Tausoti valstybės patikėtą turtą, užtikrint racionalų jo panaudojimą aviacijos sporto reikmėms, užtikrinti žmonių darbo apsaugą, skrydžių saugos reikalavimus;
 3. Gerbti ir ginti LAK nario orumą bei pagrindines teises ir laisves, neatsižvelgiant į jo tautybę, politinius ar religinius įsitikinimus;
 4. Tobulinti savo bendravimo kultūrą, veikti vadovaujantis asmeninės ir profesinės veiklos etikos reikalavimais;
 5. Savo elgesiu būti pavyzdžiu kitiems LAK nariams, siekti visuomenės pasitikėjimo aviacijos sportui;
 6. Vengti interesų konflikto – kai asmuo, atlikdamas pareigas priima sprendimą pažeisdamas LAK interesus jo ar jam artimų asmenų privačių interesų naudai;
 7. Laikytis Lietuvoje galiojančių dopingo kontrolės taisyklių;
 8. Laikytis ir vykdyti Lietuvos Respublikos Aviacijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo, kitų normatyvinių teisės aktų, FAI statuto reikalavimų;
 9. LAK remia ir skatina savo narius, teikti pasiūlymus tobulinti Aviacijos sporto organizavimą ir valdymą, propoguoti LAK tikslus ir uždavinius. Vadovaudamasi Lietuvos žmonių etikos normomis ir teisės aktais LAK, reikalui esant, įsipareigoja analizuoti ir vertinti savo narių elgesį.

III. ETIKOS KODEKSO PRIEŽIŪRĄ ATLIEKA ETIKOS KOMISIJA

Etikos komisija vadovaujasi Etikos kodekso nuostatomis. Etikos kodekso vykdymas pirmiausiai grindžiamas LAK narių savimone ir sąžine. Etikos komisija svarsto savo narių pasiūlymus tobulinti Etikos kodeksą arba pati inicijuoja jo papildymus bei pataisas ir teikia juos tvirtinti LAK taįrybai. Etikos komisija priima ir svarsto pareiškimus apie LAK narių Etikos kodekso nuostatų pažeidimus.

Pagrindai pradėti tyrimą dėl Etikos kodekso pažeidimų:

 1. Gautas pareiškėjo rašytinis pareiškimas;
 2. Viešai pateikti faktai;
 3. Visuomenės informacijos priemonėse pateikta informacija apie LAK pažeistas piliečių ar kitų asmenų (taip pat ir juridinių) teises;
 4. Kiti atvejai.

Etikos komisija privalo išnagrinėti gautą pranešimą, priimti sprendimą ir raštu atsakyti pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nuo pareiškimo gavimo dienos. Atsižvelgiant į Etikos kodekso nuostatų pažeidimus, Etikos komisija:

 1. Raštu įspėja LAK narį ir informaciją paskelbia LAK interneto svetainėje;
 2. Pasiūlo LAK tarybai paskirti vieną iš iš drausminių nuobaudų: pastabą, papeikimą, pašalinimą iš LAK (LAK įstatų nustatyta tvarka).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Etikos komisijos posėdžiai, kuriose gali būti svarstomi LAK narių pažeidimai, vyksta komisijos nustatyta tvarka arba LAK tarybos bei LAK prezidento pavedimu.

Etikos komisijos sprendimai gali būti skundžiami LAK tarybai per 10 dienų nuo komisijos sprendimo priėmimo dienos.

Etikos kodeksas skelbiamas viešai LAK interneto svetainėje.

Kiekvienas LAK narys privalo savo veikloje vadovautis šiuo Etikos kodeksu.


LIETUVOS AEROKLUBO ETIKOS KOMISIJA

2018 m. LAK metinės neeilinės rinkiminės konferencijos metu, buvo sudaryta Lietuvos aeroklubo etikos komisija:

Pirmininkas:  Jūratė Janušauskienė,  Nariai: Algis Jonušas, Vytautas Sviderskis .

 

Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931