Strateginis veiklos planas

 

LIETUVOS AEROKLUBO 2024 – 2027 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

ISTORIJA

Lietuvos aeroklubas (toliau ir - LAK) įkurtas Kaune, 1927 m. balandžio 28 d, su tikslu “ruošti visų rūšių aviacijos specialistus, vienyti juos žinių ir pritaikymo gilinimui ir visaip remti skraidymo mokslą, Lietuvoje, propaguoti oro sportą, dominti visuomenę oreivyste, supažindinti ją su savisauga oro puolimų metu ir reprezentuoti Lietuvos civilinę aviaciją viduje ir užsienyje”. LAK sėkmingai vykdė šią misiją – rengė pilotus, daug prisidėjo prie aviamodeliavimo, sklandymo, parašiutų sporto ir kitų aviacijos sporto šakų atsiradimo ir plėtros Lietuvoje, vykdė plačią švietėjišką veikla – leido žurnalą, organizavo aviacijos šventes, loterijas, varžybas, kartu su Raudonuoju kryžiumi buvo pradėjęs tam skirtu lėktuvu teikti greitosios medicinos pagalbos paslaugas. 

SSRS okupavus Lietuvą, 1940 m. Lietuvos aeroklubas buvo paleistas. 1958 m. balandžio mėn. aviacijos sportininkai įkūrė visuomeninį Lietuvos aeroklubą. Tais pačiais metais Lietuvos aeroklubo pagrindu įkurta Lietuvos SSR aviacijos sporto federacija (toliau – LASF). LASF iniciatyva 1988 m. gruodžio 12 d. Kaune įvyko Respublikos aviacijos sporto klubų tarybų atstovų suvažiavimas, kuriame nutarta siekti LAK savarankiškumo. 

LAK buvo atkurtas 1989 m. kovo 18 d., LASF konferencijos metu. 1991 m. LAK atkūrė 1931 m. pradėtą narystę pasaulinėje aviacijos sporto federacijoje (pranc. Fédération Aéronautique internationale - FAI)

VIZIJA

Lietuvos aeroklubas – pagrindinė Lietuvos sporto ir pramoginės aviacijos bendruomenę vienijanti skėtinė organizacija, pripažintas valstybės institucijų socialinis partneris, aktyviai dalyvaujantis šalies civilinės ir sporto aviacijos politikos formavime ir įgyvendinime; organizacija, koordinuojanti mažosios aviacijos pilotų bei aviacijos sportininkų rengimą, aviacijos varžybų organizavimą bei naujų narių įtraukimą į pramoginę ir sportinę aviaciją.

MISIJA

Kartu su LAK nariais ir partneriais propaguoti ir vystyti Lietuvos aviacijos sportą, koordinuoti LAK narių veiklą ir jiems atstovauti Lietuvoje ir tarptautiniu lygmeniu.

VERTYBĖS

  • Pagrindinė vertybė – meilė aviacijai ir įsipareigojimas ją puoselėti 
  • Aukštų sportinių rezultatų siekimas
  • Aviacijos ir aviacijos sporto populiarinimas, jaunosios aviatorių kartos ugdymas
  • Veiklos skaidrumas ir sąžiningumas
  • Nuolatinis tobulėjimas, mokymasis, žinių ir kompetencijos sklaida

LAK STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS/ TIKSLAI

I. Aviacijos sporto programų, įskaitant - aukšto meistriškumo sporto programą - vykdymas, aviacijos sporto populiarinimas

II. Aviacinės bendruomenės interesų atstovavimas

III. Lietuvos aeroklubo žinomumo didinimas

LAK STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPČIŲ/ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS, TERMINAI, RODIKLIAI

KRYPTIS

PRIEMONĖ

ĮGYVENDINIMO TERMINAS

RODIKLIS

Aviacijos sporto programų, įskaitant - aukšto meistriškumo sporto programą - vykdymas, aviacijos sporto populiarinimas
 

Aukšto meistriškumo sporto programos vykdymas

2024-2027 m.

-Kasmet organizuojami visų aviacijos sporto disciplinų Lietuvos čempionatai

-Dalyvauti 90 % FAI I kategorijos sporto renginių

-Kasmet organizuoti bet po vieną aukšto meistriškumo tarptautinį sporto renginį

Aviacijos sporto programos vykdymas, sportinių licencijų išdavimas
 

2024-2027 m.

Naujų sportininkų rengimas ir kvalifikacijų patikrinimo pripažinimas; veikla, vykdoma kartu su LAK nariais ir partneriais
 

LAK narystės skatinimo projektas

2024-2027 m.

Sukurtos teisinės galimybės LAK nariais tapti platesniam subjektų ratui
 
FAI vaikų piešinių konkurso nacionalinio etapo organizavimas kartu su partneriais
 

2024-2027 m.

Skleisti informaciją apie kūrybinių talentų realizavimo galimybes aviacijos srityje; siekti, kad dalyvaujančių skaičius kasmet didėtų +5%
 

Aviacinės bendruomenės interesų atstovavimas

Teisėkūros sritis

2024-2027 m.

LAK narių interesus atitinkančių pastabų, teisės aktų keitimo iniciatyvų teikimas:

- Teikti pastabas aktualiems teisės aktų projektams

- Plėtoti bendradarbiavimą su valstybės institucijomis ir politinėmis jėgomis siekiant spręsti įsisenėjusias bendrosios aviacijos reguliavimo spragas (valstybei nuosavybės teise priklausančio aviacijos sporto paskirties turto statuso klausimai)

Dalyvavimas FAI konferencijoje, komisijose

2024-2027 m.

Tinkamas LAK interesų atstovavimas

Specializuotų komisijų veikla: BACA, Techninė komisija

2024-2027 m.

Atnaujinta BACA, Techninės komisijų veikla

Aviacijos sporto bazių atnaujinimas ir plėtra, aviacinės technikos atnaujinimas ir naujos įrangos įsigijimas
 

2024-2027 m.

 
Bendradarbiaujant su aviacijos sporto federacijomis, sprendžiami  esamų sporto bazių atnaujinimo ir plėtros, 
aviacinės technikos atnaujinimo ir naujos įsigijimo klausimai
 
Ryšių stiprinimas su strateginėmis institucijomis - Transporto kompetencijų agentūra, Lietuvos transporto saugos administracija, Susisiekimo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionaline sporto agentūra
 

2024-2027 m.

Užmegzti nuolatiniai kontaktai, organizuojami reguliarūs susitikimai aktualiems klausimams spręsti
Partnerių, rėmėjų, galinčių prisidėti prie LAK tikslų siekimo, paieška
 

2024-2027 m.

 Nuolatinis procesas, rėmėjų, pageidaujančių prisidėti prie atskirų sporto renginių, aviacijos sporto federacijų ir viso Lietuvos aeroklubo veiklos rėmimo paieška

Lietuvos aeroklubo žinomumo didinimas

Reguliarus informacijos apie LAK veiklą teikimas visuomenės informavimo priemonėms
 

2024-2027 m.

+5% pranešimų spaudoje kasmet

Aktyvi veikla socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram)
 

2024-2027 m.

Kasmet augantis sekėjų skaičius
 
Dalyvavimas ne aviaciniuose projektuose, iniciatyvose
 

2024-2027 m.

Kasmet sudalyvauti bent viename ne aviacinio pobūdžio, visuomenės narių tarpe populiariame renginyje
 
   
Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931