Strateginis veiklos planas

Atnaujinta LAK tarybos posėdžio nutarimu
Protokolas Nr. 2021-1-P
2021 m. sausio 20 d.
Patvirtinta LAK tarybos posėdžio nutarimu
Protokolas Nr. 2018-6-P
2018 m. lapkričio 21 d.
vadovaujantis
LAK neeilinės konferencijos nutarimu
Protokolas Nr. 2018-2-K
2018 m. gegužės 1 d.

LIETUVOS AEROKLUBO 2018 – 2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

ISTORIJA

Lietuvos aeroklubas (toliau ir - LAK) įkurtas Kaune, 1927 m. balandžio 28 d, su tikslu “ruošti visų rūšių aviacijos specialistus, vienyti juos žinių ir pritaikymo gilinimui ir visaip remti skraidymo mokslą, Lietuvoje, propaguoti oro sportą, dominti visuomenę oreivyste, supažindinti ją su savisauga oro puolimų metu ir reprezentuoti Lietuvos civilinę aviaciją viduje ir užsienyje”

1940 m. Lietuvos aeroklubas buvo paleistas. 1958 m. balandžio mėn. aviacijos sportininkai įkūrė visuomeninį Lietuvos aeroklubą. Tais pačiais metais Lietuvos aeroklubo pagrindu įkurta Lietuvos TSR aviacijos sporto federacija (toliau – LASF). LASF iniciatyva 1988 m. gruodžio 12 d. Kaune įvyko Respublikos aviacijos sporto klubų tarybų atstovų suvažiavimas, kuriame nutarta siekti LAK savarankiškumo. LAK atkurtas 1989 m. kovo 18 d., LASF konferencijos metu.

VIZIJA

Lietuvos aeroklubas – pagrindinė sporto ir rekreacinės aviacijos bendruomenę vienijanti organizacija, pripažintas valstybės institucijų socialinis partneris, formuojant šalies civilinės ir sporto aviacijos politiką; organizacija, koordinuojanti mažosios aviacijos pilotų bei aviacijos sportininkų rengimą, varžybų organizavimą bei naujų narių įtraukimą.

MISIJA

Kartu su LAK nariais ir partneriais propaguoti ir vystyti Lietuvos aviacijos sportą, koordinuoti LAK narių veiklą ir jiems atstovauti Lietuvoje ir užsienyje.

VERTYBĖS

  • Pagrindinė – meilė aviacijai
  • Aukštų sportinių rezultatų siekimas
  • Jaunosios kartos ugdymas
  • Veiklos skaidrumas
  • Nuolatinis tobulėjimas, mokymasis vieniems iš kitų

LAK STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS/ TIKSLAI

  1. Aviacijos sporto programų, įskaitant - aukšto meistriškumo sporto programą - vykdymas, aviacijos sporto populiarinimas
  2. Aviacinės bendruomenės interesų atstovavimas
  3. Lietuvos aeroklubo žinomumo didinimas

LAK STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPČIŲ/ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS, TERMINAI, RODIKLIAI

KRYPTIS

PRIEMONĖ

ĮGYVENDINIMO TERMINAS

RODIKLIS

Aviacijos sporto programų, įskaitant - aukšto meistriškumo sporto programą - vykdymas, aviacijos sporto populiarinimas

Aukšto meistriškumo sporto programos vykdymas

2018-2022 m.

-Kasmet organizuojami visų aviacijos sporto disciplinų Lietuvos čempionatai

-Dalyvauti 90 % FAI I kategorijos sporto renginių

-Kasmet organizuoti bet po vieną aukšto meistriškumo tarptautinį sporto renginį

Aviacijos sporto programos vykdymas, sportinių licencijų išdavimas

2018-2022 m.

Naujų sportininkų rengimas kartu su partneriais

LAK narystės skatinimo projektas

2021-2022 m.

Sukurtos teisinės galimybės LAK nariais tapti platesniam subjektų ratui

FAI vaikų piešinių konkurso nacionalinio etapo organizavimas kartu su partneriais

2018-2022 m.

Siekti, kad dalyvaujančių skaičius kasmet didėtų +5%

Aviacinės bendruomenės interesų atstovavimas

Teisėkūros sritis

2018-2022 m.

-Teikti pastabas aktualiems teisės aktų projektams

-Aviacijos įstatymo peržiūra ir pasiūlymų pateikimas

-

Iki 2019 m. pab.:

Siūlymas keisti CK nuostatas, numatančias, kad visi orlaiviai laikomi nekilnojamuoju turtu

Iki 2020 m pab.:

Siūlymas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio aviacijos sporto paskirties turto statuso

LAK narių interesus atitinkančių pastabų, teisės aktų keitimo iniciatyvų teikimas

Dalyvavimas FAI konferencijoje, komisijose

2018-2022 m.

Tinkamas LAK interesų atstovavimas

Specializuotų komisijų veikla: BACA, Techninė komisija

Iki 2018 m. pab. atnaujinti BACA komisijos veiklą

Iki 2020 m. pab.

atnaujinti Techninės komisijos veiklą

Iki nustatytų laikotarpių atnaujinta BACA, Techninės komisijų veikla

Bendradarbiaujant su aviacijos sporto federacijomis, siekti esamų sporto bazių atnaujinimo ir plėtros, aviacinės technikos atnaujinimo ir naujos įsigijimo

2018-2022 m.

 

Ryšių stiprinimas su strateginėmis institucijomis - Transporto kompetencijų agentūra, Lietuvos transporto saugos administracija, Susisiekimo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2018-2022 m.

Užmegzti nuolatiniai kontaktai, organizuojami reguliarūs susitikimai aktualiems klausimams spręsti

Partnerių, rėmėjų, galinčių prisidėti prie LAK tikslų siekimo, paieška

2018-2022 m.

 

Lietuvos aeroklubo žinomumo didinimas

Reguliarus informacijos apie LAK veiklą teikimas visuomenės informavimo priemonėms

2018-2022 m.

+5% pranešimų spaudoje kasmet

Modernios LAK interneto svetainės sukūrimas, nuolatinės priežiūros užtikrinimas

Iki 2020 m. pab.

Sukurta nauja LAK svetainė, užtikrinama nuolatinė priežiūra

Aktyvi veikla socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram)

2018-2022 m.

Kasmet augantis sekėjų skaičius

Dalyvavimas ne aviaciniuose projektuose, iniciatyvose

2018-2022 m.

Kasmet sudalyvauti bent viename ne aviacinio pobūdžio, visuomenės narių tarpe populiariame renginyje