Nuo metų pradžios įsigalioja nauji baudų dydžiai administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojus net keletui Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų keičiasi ir baudų už šiuos pažeidimus dydžiai.

Sankcijos už bendrajai aviacijai ir aviacijos sportui aktualiausius pažeidimus yra nustatomos ATPK 392-396 straipsniuose. Šiuose straipsniuose nustatomos finansinės ir kitokios sankcijos už keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių, orlaivių naudojimo taisyklių, oro erdvės naudojimo ir skrydžių taisyklių, bendrųjų oro eismo srautų valdymo taisyklių, Reglamente (ES) Nr. 996/2010 nustatytų reikalavimų dėl orlaivyje esančių asmenų ir pavojingų prekių sąrašų parengimo ir (ar) pateikimo ir dėl neskelbtinos saugos informacijos apsaugos pažeidimus, nepranešimą apie įvykusią civilinės aviacijos avariją, pavojingą incidentą ar kitą aviacijos įvykį.

Naujoji ATPK redakcija numato, kad:

 • keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių pažeidimas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų;
 • Įrašų, žinant, kad jie melagingi, įrašymas orlaivio techninės priežiūros ir skrydžio dokumentuose arba reikiamų įrašų neįrašymas, Reglamente (ES) Nr. 965/2012 nurodytų privalomų dokumentų nebuvimas orlaivyje skrydžio metu užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.
 • Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių, nustatytų 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos, pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.
 • Bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.
 • Orlaivio įgulos nario skrydis be galiojančios reikiamos civilinės aviacijos specialisto licencijos, orlaivio techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimas neturint galiojančios reikiamos civilinės aviacijos specialisto licencijos, orlaivio techninės priežiūros taisyklių pažeidimas arba skrydžių saugos taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
 • Teisės aktuose oro vežėjams ir orlaivių naudotojams nustatytų reikalavimų apdrausti civilinę atsakomybę už keleiviams, bagažui, kroviniams ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, antžeminių paslaugų teikėjams ir antžeminių paslaugų savateikiams nustatytų reikalavimų apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą vykdant visų rūšių veiklą tarptautiniame oro uoste, nesilaikymas užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Neįregistruoto orlaivio, orlaivio be atpažinimo ženklų arba su padirbtais atpažinimo ženklais naudojimas, galiojančio tinkamumo skraidyti pažymėjimo neturinčio orlaivio skrydžiai (išskyrus nustatyta tvarka bandomuosius skrydžius atliekančius orlaivius), orlaivio, žinant, kad jis neatitinka tinkamumo skraidyti reikalavimų, naudojimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Eksperimentinės kategorijos lėktuvų ir sraigtasparnių naudojimo skrydžiams reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.
 • Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 1321/2014,Reglamente(ES) 2015/340 ir Reglamente (ES) 2018/1139 nurodytų civilinės aviacijos specialistų tiesioginių pareigų atlikimas, kai tai daro neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų civilinės aviacijos specialistas, arba pavojingą incidentą sukėlęs skrydžių saugos taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Akrobatinių skrydžių taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
 • Šuolių su parašiutais taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
 • Oro eismo paslaugų teikimas neturint skrydžių vadovo licencijos užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
 • Skrydžių vadovų teisėtų nurodymų nevykdymas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
 • Tiesioginę grėsmę skrydžio saugai sukėlęs klaidingos informacijos pateikimas orlaivio įgulai ir (ar) skrydžių vadovui užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
 • Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
 • Skrydžių taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Orlaivio skrydis valdomoje oro erdvėje be atitinkamo leidimo, kai leidimas reikalingas, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Orlaivio skrydis be specialaus leidimo draudžiamose zonose užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Lazerio spindulio ar kito aukšto intensyvumo šviesos šaltinio tyčinis nukreipimas į skrendantį orlaivį užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Bendrųjų oro eismo srautų valdymo taisyklių pažeidimas užtraukia baudą orlaivių naudotojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir oro navigacijos paslaugų teikėjų vadovams, oro uostus valdančių įmonių vadovams, koordinuojamų oro uostų laiko tarpsnių koordinatoriams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Nepranešimas nustatyta tvarka kompetentingai institucijai apie įvykusią civilinės aviacijos avariją, pavojingą incidentą ar kitą aviacijos įvykį užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Nuoroda į atnaujintą ir iki 2024 m. birželio 30 d. galiojančią Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksoredakciją: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr

Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931