Strateginis veiklos planas

Patvirtinta LAK tarybos posėdžio nutarimu
Protokolas Nr. 2018-6-P
2018 m. lapkričio 21 d.
vadovaujantis
LAK neeilinės konferencijos nutarimu
Protokolas Nr. 2018-2-K
2018 m. gegužės 1 d.

LIETUVOS AEROKLUBO 2018 – 2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Vizija

Lietuvos aeroklubas – didžiausia sporto ir rekreacinės aviacijos bendruomenę vienijanti organizacija, valdžios pripažintas partneris formuojant šalies civilinės ir sporto aviacijos politiką; visuomenės atpažįstama ir prestižine laikoma bendruomenė.

Misija

Kartu su Lietuvos aviacijos sporto federacijomis, kitomis su aviacija susijusiomis institucijomis ir organizacijomis propaguoti bei vystyti Lietuvos aviacijos sportą ir tenkinti visuomenės viešuosius interesus.

Vertybės

 • Lietuvos aeroklubas (toliau – LAK) veiklos pagrindas yra savo narių – Lietuvos aviacijos sporto federacijų ir kitų jų funkcijas atliekančių organizacijų – interesų pažinimas bei legitimus atstovavimas. Demokratijos principais suformuota LAK narių nuomonė ir pozicijos nurodo LAK veiklos kryptis bei prioritetus. LAK prezidentas, LAK taryba, LAK darbuotojai savo veikloje vadovaujasi bendrai sutartais narių interesais.
 • Gerbdami LAK narių skirtumus ir unikalumą siekiame prasmingo ir ilgalaikio bendradarbiavimo.
 • Veikdami išvien mes nuolat mokomės vieni iš kitų.
 • Užtikrindami skaidrią LAK veiklą aiškiai ir laiku pateikiame visą aktualią informaciją apie savo strategiją, priimtus kodeksus, kitus dokumentus, sprendimus bei procedūras.

LAK strateginės veiklos kryptys (2018 m. – 2022 m.)

I. Aviacinės bendruomenės interesų atstovavimas

 • LR Seimui, Vyriausybei teikti siūlymus ir nuomonę dėl norminių teisės aktų, susijusių su civiline aviacija. Taip siekti, kad valstybės institucijų veiksmai ir sprendimai atitiktų LAK ir LAK narių interesus bei poreikius.
 • Išnaudojant LAK narystę Tarptautinėje aeronautikos federacijoje (toliau – TAF) atstovauti joje LAK interesus bei LAK narių poreikius atitinkančias pozicijas.
 • Perimti dalį valstybinės aviacijos priežiūros funkcijų užtikrinant pastarųjų vykdymui būtiną nuolatinį finansavimą.

II. Lietuvos aeroklubo žinomumo didinimas

 • Formuoti teigiamą LAK įvaizdį viešajame ir verslo sektoriuose, vaikų ir jaunimo gretose.
 • Išnaudoti šiuolaikinius media kanalus periodinei organizacijos komunikacijai bei nuolat tobulinti organizacijos komunikacijos įrankius (interneto svetainė, socialinio tinklo facebook profilis, youtube paskyra).
 • Lietuvos aeroklubo organizacinis vystymas
 • Siekti, kad LAK taptų efektyviai veiksminga platforma LAK narių dialogui, informacijos, patirties, geros praktikos ir iniciatyvų mainams.
 • Užtikrinti LAK finansinį nepriklausomumą.
 • Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti organizacijos vidinių struktūrų darbo reglamentavimą.