Sportinių licencijų taisyklės


Sportinių licencijų taisyklių pakeitimo projektą galite rasti čia

SPORTINIŲ LICENCIJŲ TAISYKLĖS

Patvirtinta
LAK tarybos nutarimu
Protokolas Nr. 2018-6-P
2018 m. lakričio 21 d.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės nustato sportinių licencijų išdavimo, pratęsimo, atnaujinimo, galiojimo sustabdymo bei nutraukimo sąlygas ir tvarką.

Sportines licencijas sportininkams išduoda Lietuvos aeroklubas (toliau vadinama – LAK) (FAI Sporting Licences – General Section Chapter 8)

Šiuose taisyklėse vartojamos sąvokos:

 • FAI ( Fédération Aéronautique Internationale) – Tarptautinė Aeronautikos Federacija.
 • Sportinė licencija (SL) – dokumentas, suteikiantis jos savininkui atstovauti tam tikrą sporto šaką FAI I Kategorijos, II Kategorijos bei kituose FAI sporto renginiuose. SL turėtojas turi teisę dalyvauti gerinant FAI rekordus.
 • Disciplina – atitinkama aviacijos sporto šaka, kurią kultivuoja sportininkas.

II. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS IR PRATĘSIMAS

 1. SL išduodamos šių aviacijos sporto / technikos šakų (federacijų) pilotams:
  1. Akrobatinio skraidymo ir sklandymo pilotams – AEROBATICS;
  2. Aviamodelių sporto pilotams – AEROMODELLING;
  3. Aviakonstruktorių / eksperimentinių orlaivių pilotams – AMATEUR BUILT AND EXPERIMENTAL AIRCRAFT;
  4. Lengevesnių už orą orlaivių pilotams – BALLOONING;
  5. Bendrosios aviacijos pilotams – GENERAL AVIATION;
  6. Sklandymo sporto pilotams – GLIDING;
  7. Skraidyklių ir parasparnių sporto pilotams – HANG GLIDING & PARAGLIDING;
  8. Ultralengvųjų orlaivių pilotams – MICROLIGHT & PARAMOTORS;
  9. Parašiutų sporto sportininkams – PARACHUTING;
 2. Reikalavimus licencijuojamiems aviacijos sportininkams nustato atitinkama sporto šakos federacija.
 3. Licencijos turinį ir formą nustato FAI.
 4. Pretendentai, pageidaujantys gauti atitinkamą SL privalo:
  1. pateikti LAK patvirtintos formos prašymą (PRIEDAS 1);
  2. sumokėti nustatytą rinkliavą;
  3. pateikti atitinkamos federacijos sutikimą.
 5. LAK neišduoda licencijos, jeigu kandidatas, neįvykdė šių nuostatų 4 punkto reikalavimų;
 6. Pretendentai, pageidaujantys pratęsti SL galiojimo laiką, privalo pateikti LAK šiuos dokumentus:
  1. atitinkamos federacijos sutikimą.
  2. sumokėti nustatytą rinkliavą.
 7. LAK nepratęsia licencijos, jeigu kandidatas neįvykdė šių nuostatų 6 punkto reikalavimų

III. LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 1. FAI ir LAK turi teisę sustabdyti arba nutraukti Sportinės licencijos galiojimą:
  1. už etikos, FAI sporto kodekso ir Pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus ir kitų teisės aktų nustatytų skrydžių saugos bei aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus.
  2. už manipuliavimą sporto varžybomis ir brutalų elgesį sporto varžybų metu.
  3. etikos komisijai nusprendus nutraukti ar sustabdyti licenciją.

IV. LICENCIJŲ APSKAITA IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 1. LAK atnaujina licencijos galiojimą FAI elektroninėje sportinių licencijų duomenų bazėje.

Naujai licencijai gauti užpildykite ir atsiųskite žemiau nurodytą failą:

Sportinių licencijų taisyklių 1 priedas

Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931